NAZWA USŁUGI: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – POSTANOWIENIE W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU PODZIAŁU
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

 

  • Po złożeniu wniosku o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości wraz z załącznikami Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej opiniuje wstępny projekt podziału nieruchomości w formie postanowienia.
  • Postanowienie wnioskodawca może odebrać osobiście lub może zostać wysłane pocztą (o formie odbioru decyduje wnioskodawca).
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości
  2. Wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany przez uprawnionego geodetę wykonany na kopii mapy zasadniczej (3 egzemplarze)
  3. Wyciąg z księgi wieczystej (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
  4. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  5. Badanie hipoteki
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Nie dotyczy
OPŁATY:   Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. „h” ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z  2016 poz. 1827)
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, inż. Kazimierz Zając,
I piętro, pok. nr 6,

tel. 14 631-90-18.

Nadzór sprawuje Kierownik Referatu Drogownictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Józef Górowski
I piętro pok. nr 11, nr

tel. 14 631-90-17

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy,
parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-30

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu podziału nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2016 poz. 1827 tekst jednolity).
TRYB ODWOŁAWCZY:   Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony