NAZWA USŁUGI: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 • Obecnie Gmina nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania, w związku z tym planowanie jakiejkolwiek inwestycji wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po złożeniu wniosku przez inwestora na dzienniku podawczym wszczyna się postępowanie administracyjne w trakcie którego występuję się o opinie i uzgodnienia do innych urzędów. Postępowanie kończy się decyzją administracyjną.
 • Decyzję administracyjna można odebrać osobiście lub może zostać wysłana pocztą (o formie odbioru decyduje wnioskodawca)
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego do pobrania u Inspektora ds. Gospodarki Przestrzennej lub poniżej:

OPŁATY: 
 1. Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł.
 2. Opłata skarbowa za przeniesienie ww. decyzji na rzecz innej osoby wynosi 56 zł.
 3. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
 4. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 5. Wpłatę należy uiścić przelewem bankowym na konto Urzędu (Krakowski Bank Spółdzielczy 20859100070080020727480010)
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, inż. Kazimierz Zając, I piętro, pok. nr 6, tel. 14 631-90-18.

Nadzór sprawuje Kierownik Referatu Drogownictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej: Józef  Górowski, I piętro pok. nr 11, nr tel. 14 631-90-17

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-30
  Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek- czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:00 – 15:00
 • Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
 • Elektronicznie – poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na platformie ePUAP.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 65 dni od dnia wszczęcia postępowania w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadku decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  U. z 2016, poz.778 z późn. zm. )
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z  2016 poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
TRYB ODWOŁAWCZY: 
 • Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Z aktami toczących się postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w pok. nr 6 na I  piętrze.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony