NAZWA USŁUGI: ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Po wszczęciu postępowania i sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym wniosku złożonego przez Właściciela (współwłaścicieli), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego) nieruchomości, postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału lub wydaniem decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.
KOGO DOTYCZY:   Właściciela (współwłaścicieli), użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego) nieruchomości.
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wniosek podpisany przez w/w osoby z załącznikami.

  1. Aktualna mapa z projektem podziału nieruchomości przyjęta przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Tarnowie
  2. Protokół z przyjęcia granic
  3. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  4. Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę ( oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)
  5. Wykaz zmian gruntowych
  6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
  7. W przypadku art. 93 i art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami,- wstępny projekt podziału zaopiniowany pozytywnie postanowieniem Wójta Gminy Wierzchosławice.

W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy dodatkowo załączyć pozwolenie na podział wydane przez właściwego konserwatora zabytków na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki.

Formularz wniosku dostępny jest również w Punkcie Obsługi Klienta – Dziennik Podawczy – parter Urzędu Gminy

OPŁATY:   Nie pobiera się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej – Dz. U. poz. 1282 z 2012 roku z późn. zm.
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  Sekretarz Gminy – Irena Kowal, II piętro, pok. nr 31, nr tel. 14 6319034, e-mail: irena.kowal@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,
tel. (14) 6319030.Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku – art.35 § 3 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy klienta albo z przyczyn niezależnych od organu.

PODSTAWA PRAWNA:   art. 93, art. 94 lub art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami,) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr. 86, poz. 736).
TRYB ODWOŁAWCZY:  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice, w terminie 14 – tu dni od dnia otrzymania decyzji.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Decyzja może być odebrana osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłana na wskazany we wniosku adres. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej.

Informacje o Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony