NAZWA USŁUGI: ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
 2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.
 3. Wójt przeprowadza rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.
 4. Koszty postępowania ponoszą właściciele rozgraniczanych nieruchomości zgodnie z postanowieniem Wójta w sprawie rozliczenia kosztów.
 5. Czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta.
 6. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.
 7. Wójt wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.
 8. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania ww. decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje wójtowi.
 9. W opisanej sytuacji wójt umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.
 10. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.
 11. W celu rozpoczęcia procedury rozgraniczenia nieruchomości należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 12. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych danej nieruchomości.
KOGO DOTYCZY:   Osób fizycznych i prawnych
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego z podaniem numeru księgi wieczystej właściciela działki wnioskodawcy lub kserokopia dokumentu własności (jeśli dokument własności nie jest uwidoczniony w ewidencji gruntów), podanie numerów działek z którymi ma być przeprowadzone rozgraniczenie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
 2. Do zwolnienia lub umorzenia z kosztów rozgraniczenia lub rozłożenia na raty, należy złożyć: sprecyzowany wniosek z załączonym formularzem „oświadczenie majątkowe”, złożyć oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 
 1. Wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczeniu,
 2. Wniosek do zwolnienia, umorzenia lub rozłożenia na raty kosztów rozgraniczenia,
 3. Wzór „oświadczenia majątkowego” – do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta – Dziennik podawczy – parter budynku Urzędu,
OPŁATY: 
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym – Nr konta bankowego: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Tarnowie – lub bezpośrednio w kasie Banku na parterze budynku Urzędu
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – mgr inż. Danuta Kania, I piętro, pok. nr 2,
tel. (14) 631 90 53Nadzór sprawuje Sekretarz Gminy – II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 6319014
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,
tel. (14) 6319030.Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Bez zbędnej zwłoki wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, dalsze czynności uzależnione są od przebiegu postępowania oraz dostarczenia dokumentacji przez geodetę.
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz. 1287)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.. poz. 267)
 3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwai Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,poz. 1282 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY: 
 1. Do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego – nie przysługuje
 2. Do decyzji zatwierdzającej granice- w ciągu 14 od daty jej otrzymania żądanie przekazania sprawy do sądu
 3. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołaniado Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów, składane za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 4. Do postanowienia o rozliczeniu kosztów rozgraniczenia 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema17, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Wójta Gminy
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Koszty rozgraniczenia pokrywają strony po połowie

Informacje o Rozgraniczenie nieruchomości w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony