NAZWA USŁUGI: ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Świadczenia pomocy materialnej: stypendium szkolne, zasiłek szkolny
KOGO DOTYCZY: 

Zgodnie z art. 90 b, 90 d ustawy o systemie oświaty uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 90 e Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
  • Wnioski o stypendia szkolne należy składać wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz .U .z 2017 , poz. 1769)
  • Wnioski o zasiłek szkolny należy składać wraz załącznikami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 47 III piętro

OPŁATY:   Brak opłat
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Finansów i księgowości Oświaty w Referacie Organizacyjnym, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich – Renata Rzepa, III piętro pok. nr 47, tel. 14 631 90 46

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Osobiście: Dziennik Podawczy /parter/,

Sekretariat /II piętro pokój 29/,

III piętro pokój 47 (tel. 14 631 90 46).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Wnioski o stypendium szkolne należy składać:

  • uczniowie – do 15 września każdego roku
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października każdego roku

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

PODSTAWA PRAWNA:  Art. 90 b, art. 90 d, art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r, poz. 2198 )
TRYB ODWOŁAWCZY:  Odwołanie od decyzji w sprawie zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Decyzje zostaną przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony