NAZWA USŁUGI: DOFINANSOWANIE DLA PRACODAWCÓW Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   Dofinansowanie dla pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników na podstawie decyzji administracyjnej.
KOGO DOTYCZY:  Zgodnie z art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r., poz.59) pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego jeżeli:

1)pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianego i ich wynagradzania,
2)młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

WYMAGANE DOKUMENTY:  Zgodnie z art.122 ust.7 podstawą dofinansowania jest wniosek, który należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zadania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianego i ich wynagradzania.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2) kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
3) kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,
4) zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku ,w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mini mis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczone pomoc de minimis,
6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
7) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,
8) w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowę o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę,

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 
OPŁATY:   Brak opłat
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Starszy inspektor ds. Oświaty w Referacie Organizacyjnym, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich – Urszula Wasa, III piętro pok. Nr , tel. 14 631 90 20

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  • Osobiście: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy / parter /,  Sekretariat /II piętro pokój 29/,
  • Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni
PODSTAWA PRAWNA:   Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Decyzja zostanie przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony