NAZWA USŁUGI: ZEZWOLENIE NA DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W TYM JEDNORAZOWE PODCZAS ORGANIZOWANYCH IMPREZ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:
KOGO DOTYCZY: Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru Przedsiębiorców.
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych
 3. pisemna zgoda właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punk sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 4. Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z póź. zm ).
 5. pełnomocnictwo opłacone opłatą skarbową – w przypadku ustanowienia pełnomocnika
 6. zaświadczenie REGON ( o ile nie został on zamieszczony w dokumentach rejestracyjnych przedsiębiorcy).
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia - o zawartości alkoholu: do 4,5% oraz piwo, powyżej 4,5 % do 18 % oprócz piwa, powyżej 18%)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia - o zawartości alkoholu: do 4,5 % oraz piwa)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal - o zawartości alkoholu: do 4,5 % oraz piwo, powyżej 4,5 % do 18 % oprócz piwa, powyżej 18 %)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal - o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa)

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy na otwartym powietrzu, pod nazwą: (...)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)

OPŁATY: Gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wnosi w wysokości do 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) wnosi w wysokości do 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłata, o której mowa w ust. 2, wnoszona jest do kasy gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości napojów alkoholowych w roku poprzednim.

17 zł zaświadczenie o dokonaniu zapłaty ratalnej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia z tym, że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej,
I piętro, pok. 10,tel. 14 631-90-31
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Osobiście:
Dziennik Podawczy (parter), Sekretariat – II piętro, pokój 29, I piętro pokój 10Pocztą:
Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 30 dni
PODSTAWA PRAWNA:
 • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U .Nr 98 poz. 1071 . z póź. zm.) ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 70 poz. 473 z 2007r. z póź. zm) , Uchwała Rady Gminy Wierzchosławice nr VI/47/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wierzchosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych , Uchwała Rady Gminy Wierzchosławice Nr IV/14/06 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Wierzchosławice, Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są przez właściwego Wójta, po rozpatrzeniu wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opinia wydawana jest w formie postanowienia. Na postanowienie Komisji przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał opinię w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Od zezwolenia (decyzji) służy odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie (decyzję) – w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia (decyzji).
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: Brak
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony