NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW LUB TEŚCIÓW
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Do pracowniczego stażu pracy wlicza się, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310):

  1. Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  2. Przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

Do stażu pracowniczego mogą być zaliczone okresy pracy (po ukończeniu 16 roku życia) w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka przypadające przed 1 stycznia 1983 r., oraz domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Powierzchnia gospodarstwa rolnego kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie:

  • od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r. – 0,2 ha,
  • od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. – 0,5 ha,
  • od 01.07.1989 r. – 1,0 ha.

Okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są conajmniej 2 świadkami, nie mogą być oni spokrewnieni z wnioskodawcą, oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić musieli być pełnoletni i zamieszkiwać w tym czasie na terenie na którym jest położone (lub było położone) przedmiotowe gospodarstwo rolne.

W przypadku gdy Urząd Gminy dysponuje dokumentami potwierdzającymi istnienie gospodarstwa rolnego wydaje zaświadczenie.

KOGO DOTYCZY:  Osoby pracujące w gospodarstwach rolnych do 31.12.1982 r. bez ubezpieczenia
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (we wniosku należy podać okres pracy w gospodarstwie, powierzchnię i położenie gospodarstwa, informację gdzie przedłożone zostanie zaświadczenie).
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym
OPŁATY:  17,00 złotych za wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie może być zwolnione z opłaty w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 1282 z późn. zm.). Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wierzchosławice. Nr Konta: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej, I piętro, pok. 10, tel. 14 631-90-31
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Osobiście: Dziennik Podawczy (parter), Sekretariat – II piętro, pokój 29, I piętro pokój 10

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 7 dni
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r., nr 54, poz.310),
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., nr 50, poz.291 z późn. zm.).
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie dotyczy
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   Brak

Informacje o Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony