Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Informacja o sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia przynajmniej I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających:

  1. do 4,5% alkoholu oraz piwa:

Wartość sprzedaży w roku poprzednim

do 37 500 zł – 525 zł 

gdy przekroczyła 37 500 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych  napojów w roku poprzednim

  1. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

Wartość sprzedaży w roku poprzednim

do 37 500 zł – 525 zł

przekroczyła 37 500 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

  1. powyżej 18% alkoholu:

Wartość sprzedaży w roku poprzednim

do 77 000 zł – 2 100 zł

przekroczyła 77 000 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych  napojów w roku poprzednim

Opłata, o której mowa powyżej, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa powyżej, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

UWAGA: W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia bądź dokonania opłaty przedsiębiorca ma 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania obowiązku:

  1. złożenia oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej „podstawowej” (tj. 30% z 525 zł lub 2100 zł w zależności od rodzaju zezwolenia)

    lub

  2. wniesienia zaległej opłaty powiększonej o 30% opłaty rocznej (zgodnie ze złożonym oświadczeniem o wysokości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim), w zależności od tego, który obowiązek nie został dopełniony.

W przeciwnym wypadku zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych powyżej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Nr konta do wpłat: 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010

Komentowanie jest wyłączone.