Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Stypendium szkolne dla uczniów

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, gimnazjum, średnich, zawodowych, policealnych/pomaturalnych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, językowych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje także wychowankom placówek i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i nauki w tych placówkach.

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych, uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Wierzchosławice.

Kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej( art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz.1876 ze zm.) – obecnie jest to 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód ten oblicza się sumując wszystkie dochody rodziny (wynagrodzenie, zasiłek dla bezrobotnych, rentę/emeryturę, dochód z gospodarstwa rolnego – 308,00 zł mies. od 1 ha przeliczeniowego, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy i inne) za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Łączny dochód rodziny dzieli się przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty dochodu, należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu oraz jego wysokość.

Wniosek o stypendium.

  • Druk o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchosławice – dziennik podawczy i w pokoju nr 45 (III piętro).
  • wniosek stypendium – plik .PDF (Adobe Reader) – do druku
  • wniosek stypendium – plik .ODT (Open Office) – do wypełniania elektronicznego

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Wierzchosławice w terminie od 01 do 15 września 2021 roku.

Dokumenty , które należy dołączyć do wniosku w zależności od sytuacji rodziny:

  1. zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj za miesiąc sierpień 2021r;
  2. w przypadku osób bezrobotnych: a) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, b) osoby nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o nie wykonywaniu zatrudnienia;
  3. informację o wysokości otrzymywanych alimentów;
  4. potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt);
  5. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  6. zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego wysokość oraz uzyskiwane z tego tytułu dochody;
  7. pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (koniecznie z dopiskiem szkolne/sportowe).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia tych dokumentów.

Kto może ubiegać się o zasiłek szkolny?

ZASIŁEK SZKOLNY : może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne. Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
– pozostałe materiały szkolne – zakup od sierpnia 2021 r. wg poniższego wykazu:
– zeszyty
 -słowniki , encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne
– tornister /plecak szkolny/ 
– strój na wychowanie fizyczne /obuwie sportowe, dres sportowy, bluza sportowa, spodenki sportowe, koszulka sportowa, kurtka sportowa/
– odzież i przybory do nauki zawodu
– strój galowy wymagany przez szkołę, np. na egzamin
– piórnik, artykuły szkolne/np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier milimetrowy, ołówki , długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, modelina itd./
– komputer, oprogramowanie komputerowe i edukacyjne, monitor, drukarka, skaner do komputera, części komputerowe, klawiatura, mysz, koszt naprawy sprzętu komputerowego
– tusze do drukarek, papier do drukarek,
– basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary pływackie, rachunki za korzystanie z basenu)
– koszt udziału w wycieczkach szkolnych i wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do kina, teatru, itp., składki na ksero
– częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół /bilet miesięczny/ pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
– koszt udziału w zajęciach dodatkowych /nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, sportowe, informatyczne, taneczne, recytatorskie, muzyczne, artystyczne i inne zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia/
– sprzęt muzyczny
– sprzęt sportowy /np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower/
– biurko, lampka na biurko, krzesło biurowe
– okulary korekcyjne
– koszt zamieszkania w miejscowości położenia szkoły (pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych
– inne wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.