Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Wierzchosławicach działająca przy Urzędzie Gminy Wierzchosławice realizuje zadania określone w:

– Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, które zostają  przyjęte na mocy Uchwał  Rady Gminy Wierzchosławice na dany rok.

Głównym zadaniem Komisji jest udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Komisja została powołana na podstawie art.41 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w jej skład wchodzą:

1. Grzegorz Suda – Przewodniczący Komisji

2. Wacław Lech – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

3. Dorota Kowal

4. Mariusz Czapkowicz

5. Józef Górowski

6. Jarosław Skowroński

7. Stanisław Koćwin

8. Jan Bodzioch

9. Kinga Sroka

Urszula LechPełnomocnik Wójta Gminy ds. spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Kontakt: tel. (14) 631-90-19, e-mail: urszula.lech@wierzchoslawice.pl

Główne zadania wynikające z ustawy 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 487 oraz zmiany do ustawy Dz. U. 2018 pozycja 310) realizowane przez Komisję:

– zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

– udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

– wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

– motywowanie i kierowanie osób uzależnionych od alkoholanu leczenie odwykowe,

– udzielenie pomocy rodzinom w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

Główne zadania wynikające z ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) realizowane przez Komisję:

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  i osób zagrożonych uzależnieniem,

– udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

– prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie  rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów, a także działań  na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

– wspomaganie działań instytucji, organizacji  pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

– pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem  i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w 2016 r. kontynuowana jest działalność Gminnego Punktu  Konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

Osobą prowadzącą w/w Punkt jest Pani mgr Beata Borowiec– Psycholog, która pełni dwa dyżury miesięcznie: w drugi i czwarty wtorek miesiąca, w godzinach od 1600 do 1800 .

Powyższy Punkt mieści się w Urzędzie Gminy Wierzchosławice na parterze /biuro Świadczeń Rodzinnych/.

Do zadań realizowanych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym należy między innymi: – informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień; – motywowanie osób uzależnionych  i współuzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach terapii uzależnień; – udzielanie wsparcia pacjentom po zakończonym leczeniu odwykowym; – diagnoza problemów występujących  w rodzinach osób zgłaszających się po pomoc; – uruchamianie interwencji za zgodą osoby doznającej przemocy, w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy domowej; Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy Gminnego Punktu Konsultacyjnego. Jednocześnie informujemy, iż porady udzielane przez psychologa są całkowicie nieodpłatne dla mieszkańców naszej gminy, a osoby zgłaszające się po pomoc mogą liczyć na fachową pomoc i pełną dyskrecję.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony