Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Harmonogram prac działania na rzecz poprawy dostępności +

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY WIERZCHOSŁAWICE OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

 • Przygotowanie Planu działania.

 • Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

 • Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu.

XII 2020 r.

2.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie:

 • architektonicznej

 • cyfrowej

 • informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator

 • Podanie na stronie BIP urzędu informacji adresowych i kontaktowych koordynatora wyznaczonego przez Wójta Gminy Wierzchosławice.

 • Podejmowanie różnego rodzaju działań
  w zależności od potrzeb.

realizacja w całym okresie działania koordynatora

3.

Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

Koordynator
+ zespół

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym
i informacyjno-komunikacyjnym.

XII 2020 r.

4.

Dokonanie diagnozy w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice

Koordynator
+ zespół

Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze szczególnym potrzebami w niezbędnym zakresie w przypadku gdy w szczególności ze względów technicznych lub prawnych Urząd Gminy nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

bieżące monitorowanie

5.

Monitorowanie działalności Urzędu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

 • Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

 • Prowadzenie bezpośrednich spotkań
  w siedzibie z udziałem specjalistów dot. poprawy dostępności.

realizacja w całym okresie działania koordynatora

6.

Zbieranie danych zbiorczych do raportu

Koordynator
+ zespół

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości.

III 2021 r.

7.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy

Koordynator
+ zespół

 • Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

 • Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu.

w terminach przewidzianych w art. 11 ustawy

Data sporządzenia: 16.12.2020 r.