W roku 2002 z inicjatywy ówczesnego Zarządu Gminy Wierzchosławice przystąpiono do opracowania i wdrożenia dokumentacji systemowej „Systemu Zarządzania Jakością” zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9001: 2001 (Uchwała nr 206/02 z dnia 20.05.2002 r.).
 
Certfu,ikaty ISO dla UG Wierzchosławice

Poszczególne etapy:

1. Opracowanie dokumentacji systemowej (Księgi Jakości, Księgi Zarządzania Procesami oraz Kart Informacyjnych),
2. Przeszkolenie urzędników i zapoznanie ich z opracowaną dokumentacją oraz zasadami wdrażania systemu,
3. Organizacja Punktu Informacyjnego (przy wejściu do Urzędu),
4. Zakup komputerów i niezbędnego oprogramowania,
5. Ciągłe szkolenie pracowników w celu osiągania przez nich jak najlepszych wyników w pracy,
6. Monitorowanie procesów:
– Audit nadzoru prowadzony jest w każdym roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie,
– Audity wewnętrzne prowadzone są w UG przez uprawnione osoby według opracowanego planu auditów,
– Ocena pracy Urzędu poprzez ankiety badań satysfakcji klientów Urzędu,
7. Ewentualne wprowadzenie działań korygujących i udoskonalających system.
Przy zaangażowaniu całego personelu Urzędu opracowano procedury spełniające wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Ośmiomiesięczny okres prac przygotowawczych i wdrożeniowych pozwolił w pełni przygotować całość dokumentów. W dniu 19.09.2002 Urząd Gminy Wierzchosławice otrzymał Certyfikat Systemu Jakości.
Przygotowane i wdrożone procedury systemowe poddane były ocenie na pierwszym audicie nadzoru, który przeprowadzony był 31.08.2002 r. przez Auditorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie.

 
Wprowadzenie systemu Zarządzania Jakością ISO to cały kompleks sposobów działań związanych z odbiurokratyzowaniem administracji, to zarządzanie przez wyniki, usprawnienie urzędu, jasne i przejrzyste procedury, pełna informacja dla klientów, skrócenie czasu załatwiania poszczególnych spraw, wzrost jakości świadczonych usług, jawność działania urzędu i poprawa jego wizerunku. To profesjonalna obsługa w przyjaznej instytucji.
Udoskonalenie organizacji pracy w Urzędzie ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz obiegu dokumentów poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury informatycznej (wszystkie stanowiska pracy w urzędzie są skomputeryzowane z dostępem do internetu, sieć wewnętrzna).
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony