Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ulgi dla przedsiębiorców związanych z koronawirusem

24 marca 2020

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu ogłoszenia stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 masz problemy z bieżącym regulowaniem należności przypominam o istniejących możliwościach zastosowania ulg.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy w obecnej sytuacji byli zmuszenia całkowicie zawiesić swoją działalność lub ją ograniczyć, mogą ubiegać się o zastosowanie ulgi w zapłacie czynszu.

W oparciu o obowiązujące przepisy, na pisemny wniosek przedsiębiorcy:
1) należności mogą być umarzane w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskodawcy lub interesem publicznym,
2) należności mogą być umarzane w części, a terminy spłat całości lub części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi wnioskodawcy.

W zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organ podatkowy może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,
a także udzielać ulg:
1)  które nie stanowią pomocy publicznej
2)  które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis
3) które stanowią pomoc publiczną

Przedsiębiorco, jeżeli chcesz skorzystać z ulgi – złóż wniosek w tej sprawie.

WNIOSKI dotyczące czynszu: WNIOSKI dotyczące czynszu będą dostępne od dnia 25.03 (środa) od godziny 14:00. 

WNIOSKI dotyczące podatku: 

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

https://annaland.pl/download/attachment/1415/formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimiszal-nr-1.xlsx

https://annaland.pl/download/attachment/1416/formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis-zal-nr2.xlsx

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r., a w przypadku prowadzenia uproszczonych ksiąg – inne dokumenty wskazujące na sytuację finansową.

Wnioski o udzielenie pomocy będą rozpatrywane indywidualnie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast