Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Uchwalony budżet na rok 2022, podjęte ważne uchwały dla mieszkańców! Podsumowanie XLVI Sesji Rady Gminy Wierzchosławice

31 grudnia 2021

W dniu 30 grudnia 2021 r. odbyła się ostatnia w tym roku kalendarzowym – XLVI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice. Podczas obrad Radni Gminy podjęli ważne dla mieszkańców decyzje – m.in. uchwalili nowy budżet na rok 2022, przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030, jak również podjęli uchwały dotyczące: organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwiększenia wysokości diet Sołtysów oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn. ,,Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Najważniejsze uchwały podjęte przez Radę Gminy Wierzchosławice podczas obrad XLVI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice:

  • w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wierzchosławice na lata 2021-2030
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
  • w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchosławice
  • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wierzchosławice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
  • w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Wierzchosławice
  • w sprawie ustalenia wysokości diet Sołtysów
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn. ,,Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • podjęcie uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2022

Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2022

Komentowanie jest wyłączone.