Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

17 listopada 2022

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Na podstawie Uchwały nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Wierzchosławice rozpoczął procedurę konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Od dnia 7 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r. trwały konsultacje projektu Programu. Powyższy projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W wyznaczonym terminie do Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski za pomocą określonego formularza konsultacji.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2186601,konsultacje-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-wymienionymi-w-art3-ust3-ustawy-o-dzialalnosc.html

 

Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2022

Komentowanie jest wyłączone.