Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji społecznej z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

21 listopada 2021

Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji społecznej z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Na podstawie Uchwały nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji- Wójt Gminy Wierzchosławice rozpoczął procedurę konsultacji społecznej z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Od dnia 10 listopada 2021r do 17 listopada 2021r trwały konsultacje społeczne projektu Programu. Powyższy projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W wyznaczonym terminie do Urzędu nie wpłynęły uwagi , opinie za pomocą określonego formularza.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Ostatnia modyfikacja: 23 listopada 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast