Miło nam poinformować, że Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na wymianę przestarzałych kotłów centralnego ogrzewania na nowoczesne kotły gazowe i na paliwo stałe w ramach nieżej wymienionych projektów. Łączna wartość projektów to: 2.029.547,82 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 1.998.861,61 zł, wkład własny: 30.686,21 zł. Zatem dofinanowanie wynosi aż 98,5%. Są to pieniądze, które trafią bezpośreddnio do mieszkańców Gminy Wierzchosławice. Realizacja projektów rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu Umów o dofinansowanie z Samorządem Województwa Małopolskiego. Projekty będą rozpoczęte jeszcze w 2017 roku (wymienionych zostanie 25 starych kotłów na kotły gazowe i 25 starych kotłów na piece na paliwo stałe). Pozostałe 150 pieców zostanie wymienione w 2018 r. Będą Państwo na bieżąco informowani
o postępach realizacji projeków. Telefony kontaktowe (14) 631-90-48 lub końcówki 42, 30, 12.

KOTŁY GAZOWE

Nazwa projektu: Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze gazowe”.

Nr projektu: RPMP.04.04.02-12-0243/17

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

Podziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: Fundusze MAŁOPOLSKA

Przedmiotem  projektu  jest  wymiana  ok. 100  stary  pieców  oraz  kotłów  na  paliwa  stałe  wykorzystywanych  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  Gminy Wierzchosławice  na  nowoczesne  piece  gazowe  spełniające  wszelkie  niezbędne  wymogi  urządzeń  najwyższej  generacji  (kotły  5  klasy  oraz  spełniające  wymogi  ekoprojektu (Ecodesignu).

 

KOTŁY NA PALIWO STAŁE

Nazwa projektu: Redukcja emisji CO2 w Gminie Wierzchosławice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na nowoczesne urządzenia grzewcze na paliwa stałe”.

Nr projektu: RPMP.04.04.03-12-0245/17

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

Podziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: Fundusze MAŁOPOLSKA

Przedmiotem projektu  jest  wymiana  ok.  100  stary  pieców  oraz  kotłów  na  paliwa  stałe  wykorzystywanych  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  Gminy Wierzchosławice na nowoczesne piece na paliwa stałe spełniające normy określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. tzw. ekoprojektu.

Link do Listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu:

http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Kilka słów o systemie ogrzewania funkcjonującym w Gminie Wierzchosławice

Średni wiek budynku na terenie gminy to 31 lat, a średnia pow. grzewcza to 140 m2. Najwięcej budynków jest ogrzewanych za pomocą węgla (ok. 90%) przy średniej ilości zużycia na poziomie 3,6 tony/budynek. W około 7% budynków źródło ogrzewania stanowi gaz, a około 3% budynków ogrzewane jest innymi paliwami (biomasa drzewna) spalanymi w tradycyjnych piecach. Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy Wierzchosławice zaliczyć należy przede wszystkim niskosprawne piece
i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno, które stanowią ok. 93% urządzeń grzewczych. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył w tym b(a)p, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.
W przypadku emisji  bytowej,  związanej  z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej  wysokości  często pozostają i  kumulują się
w otoczeniu źródła emisji. Położenie miejscowości gminy Wierzchosławice powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń
w atmosferze. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Produkty spalania paliw nie omijają także wód, gleb i przyrody ożywionej. Co więcej zwiększają one częstość zachorowań na choroby układu oddechowego, choroby serca i ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony