Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT z realizacji zadań publicznych na rok 2021 z zakresu „Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna”

1 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 95/2021
Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2021 z zakresu „Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm.), oraz § 17 pkt.16 oraz § 18 Uchwały Nr XXX/197/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 – zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego na rok 2021 z zakresu „Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna” poszczególnym wnioskodawcom w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2021 z zakresu „Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna”

 

Lp.

Nazwa

Adres

Kwota przyznanej dotacji

1.

Fundacja Wspierania Kultury Ludowej SWOJACY

Wierzchosławice 39A, 33-122 Wierzchosławice

20 000 zł

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR

Bobrowniki Małe 223, 33-122 Wierzchosławice

1000 zł

 

Wójt Gminy
Andrzej Mróz

Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast