Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje na temat rekrutacji przedszkolaków do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych do klas I. Poniżej znajdują się kryteria oraz terminy rekrutacji a także linki do zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy.

…::: PRZEDSZKOLE :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym 6 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Dziecko jednego rodzica pracującego/ studiującego w systemie stacjonarnym 3 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / studiowaniu
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 5 Oświadczenie rodzica o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka zgodnie z wnioskiem rekrutacyjnym
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem 2 Oświadczenie o miejscu pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta we wniosku rekrutacyjnym)
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, gdzie składany jest wniosek 3

 

…::: SZKOŁA PODSTAWOWA :::…

Terminy:

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 II – 17 III 2017r. od 20 IV – 24 IV 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 24 III 2017r. do 26 IV 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 3 IV 2017r. 27 IV 2017r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 14 IV 2017r. 28 IV 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych 19 IV 2017r. 10 V 2017r.

Kryteria:

Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do potwierdzenia kryteriów
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły/oddziału przedszkolnego 5
Praca zawodowa obojga rodziców 6 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu
Praca zawodowa jednego rodzica 3 Oświadczenie  rodzica o zatrudnieniu
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania ucznia 3 Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania ucznia
Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca pracy     rodzica 3 Oświadczenie rodzica o odległości szkoły od miejsca pracy rodzica

 

Linki do plików:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony