Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Projekt – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

6 października 2021

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art.39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku Uchwałą nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 14.10.2021r. do 05.11.2021r. w budynku urzędu
(33-122 Wierzchosławice 550) sala konferencyjna, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu  (pn. w godz.: 8.00 – 16.30, wt – czw. 7.30 – 15.00, piątek 7.30 -15.00).

Bezpośredni kontakt zainteresowanych z odpowiedzialnym pracownikiem Urzędu będzie możliwy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty (nr telefonu: bezpośredni 146319018 lub 146319036 lub przez centralę 146319030). i będzie się odbywał w budynku urzędu (33-122 Wierzchosławice 550) pok. 6.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej www.wierzchoslawice.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchosławice.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice, odbędzie się w dniu 28.10.2021r. w siedzibie budynku urzędu o godz. 10.00-11.30 adres: 33-122 Wierzchosławice 550, sala konferencyjna.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że:

 • w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób nie większa niż przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji,
 • w przypadku większej niż dopuszczalna liczba osób zainteresowanych udziałem w dyskusji, w celu zapewnienia możliwości udziału wszystkim zainteresowanym, zostanie ona ponowiona w tym samym dniu i miejscu o godz. 30-12.00,
 • w przypadku zmiany przepisów termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagos­podarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2021r. oraz ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków, do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2021r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w trakcie debaty publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym (bezpiecznym)  podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wierzchosławice.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice (z siedzibą 33-122 Wierzchosławice 550), celem zbierania danych osobowych jest składanie uwag do studium.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie
  z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@wierzchoslawice.pl

Pliki do pobrania:

STUDIUM – Projekt

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Ostatnia modyfikacja: 14 października 2021

Komentowanie jest wyłączone.