Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach

13 grudnia 2019

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Gmina Wierzchosławice realizuje projekt pn. „Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.11.2019 r. do 30.10.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie lub utrzymanie poziomu zatrudnienia 17 osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wierzchosławice do końca października 2020 roku.

Grupą docelową projektu stanowi 20 osób powracających/wchodzących na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)  i osób pracujących dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujących lub uczących się na terenie Gminy Wierzchosławice, w tym: 4 bezrobotnych lub biernych zawodowo i 16 pracujących.

W ramach projektu będą realizowane zadania tj.

  1. Dostosowanie pomieszczeń dla zapewnienia odpowiednich warunków dla dzieci do lat 3;
  2. Doposażenia żłobka;
  3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;

Głównymi rezultatami, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu będzie:

  • 14 osób, które powróciły na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu;
  • 3 osoby pozostające bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 359 855,80 zł

Współfinansowanie Unii Europejskiej, w kwocie nie większej niż 290 477,43 zł

Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2019

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast