Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły

23 marca 2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Każdy zainteresowany może poprzez stronę internetową:

Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

31-109 Kraków

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail:

jrp.krakow@wody.gov.pl 

w dniach roboczych od 25.03.2020 r. do 15.04.2020 r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Aleksandra Macek tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Aleksandra.Macek@wody.gov.pl, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Rafal.Sionko@wody.gov.pl).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu (zastrzega się prawo do ewentualnego wydłużenia tego okresu) planowane jest przeprowadzenie spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Jednakże z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne o terminie przedmiotowego spotkania zostaną Państwo zawiadomieni odrębnym obwieszczeniem, które ukaże się w TEMI Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym, Gazecie Krakowskiej oraz na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej. Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu prosimy również o przesłanie danych do kontaktu /adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu/. Po ustabilizowaniu sytuacji w kraju, nasi Pracownicy powiadomią Państwa bezpośrednio o planowanym spotkaniu otwartym. Informacje w tej sprawie prosimy przesłać na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazeta Krakowska – czasopisma o zasięgu lokalnym), jak również wywieszone na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Ostatnia modyfikacja: 23 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast