Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ponowne (3-cim) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice „Zawrocie” – ETAP A

4 grudnia 2019

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), uchwały nr XXXI/209/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice „Zawrocie” zmienionej uchwałą nr LII/314/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 19 lipca 2018 r. oraz uchwałą nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada 2019 r. zawiadamiam o ponownym (3-cim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice „Zawrocie” – ETAP A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.12.2019 r. do 31.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-120 Wierzchosławice, w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia poniższa mapa.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-120 Wierzchosławice o godz.900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-120 Wierzchosławice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): 1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 14.01.2020 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-120 Wierzchosławice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: ug@wierzchoslawice.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Wierzchosławice.

 

Załączniki do pobrania: OBWIESZCZENIE

Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast