Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Otwarcie Klubu Senior+

4 marca 2020

 

W wyremontowanej części Domu Ludowego w Wierzchosławicach otwarto siedzibę Klubu Senior+. Najstarsi mieszkańcy gminy zyskali miejsce, w którym organizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania, spotkania o charakterze edukacyjnym, wyjścia do instytucji kulturalnych, wyjazdy oraz imprezy integracyjne.

Zaproszenie od Pana Andrzeja Mroza – Wójta Gminy Wierzchosławice do udziału w uroczystości przyjęli Pani Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, w imieniu Wojewody Małopolskiego Pan Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Pełnomocnik Wojewody ds. Seniorów, Pan Jacek Hudyma – Wicestarosta Tarnowski. Samorząd lokalny był reprezentowany przez radnych powiatowych i gminnych.

Klub Senior + w Wierzchosławicach prowadzony jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Jego działalność współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych gminy Wierzchosławice. Jest ośrodkiem wsparcia, będącym jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. Uczestnikami Klubu Senior+ są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące w Gminie Wierzchosławice. Celem głównym Klubu Senior+ w Wierzchosławicach jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Klub będzie zapewniał seniorom wsparcie poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

 

Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast