Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10 lutego 2021

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 – tekst jedn. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 – tekst jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wierzchosławice uchwały Nr XXV/177/2020 Rady z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchosławice dla terenów inwestycyjnych przy zjeździe autostradowym w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowych spraw oraz składać wnioski do planu miejscowego oraz wnioski i uwagi z zakresu ochrony środowiska.

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ug@wierzchoslawice.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.wierzchoslawice.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2021r.

Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Wierzchosławice.

Obwieszczenie wywieszono w terminie od 10 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r:

• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,
• na stronie BIP Urzędu Gminy.
• na sołeckiej tablicy ogłoszeń.

Plik do pobrania: Wniosek do mpzp – plik .DOCX (MS Word lub Libre Office)

Ostatnia modyfikacja: 10 lutego 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast