Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

4 stycznia 2023

Data ogłoszenia: 2023-01-03 

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę 

Status naboru: W toku 

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Urząd Gminy Wierzchosławice
  33-122 Wierzchosławice 550
 2. Stanowisko pracy: Kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska
 3. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) wykształcenie wyższe,
  c) posiadanie minimum 4-letniego stażu pracy (w tym co najmniej trzy letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym procedurą naboru),
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  f) nieposzlakowana opinia,
  g) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
  h) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
  i) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy.
 4. Wymagania dodatkowe:
  1) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
  2) posiadanie uprawnień budowlanych,
  3) znajomość procesów inwestycyjnych,
  4) umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
  5) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,
  6) odporność na stres,
  7) zaangażowanie, kreatywność i punktualność,
  8) dyspozycyjność,
  9) prawo jazdy kat. B,
 5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Kierownika Referatu należy w szczególności:
1) prawidłowa organizacja pracy Referatu i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, Regulaminu Pracy oraz obiegu dokumentów finansowych i kasowych; 
2) podejmowanie czynności w celu skutecznego wykonania zadań przydzielonych do realizacji przez Referat, wynikających z niniejszego Regulaminu;
3) zapewnienie kompetentnej i kulturalnej obsługi interesantów;
4) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników, zapewnianie zastępstw w przypadku ich nieobecności;
5) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z wydanym przez Wójta upoważnieniem;
6) aktualizacja BIP w zakresie działań Referatu,
7) załatwianie wniosków, skarg i postulatów przekazywanych do rozpatrzenia;
8) przygotowywanie materiałów i projektów aktów prawnych dla Wójta, Rady, jej komisji oraz uczestniczenie w posiedzeniach tych organów zgodnie z dyspozycją Wójta;
9) realizacja uchwał Rady, zarządzeń Wójta, regulaminów i instrukcji;
10) sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz z zebrań wiejskich;
11) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy, wieloletnich programów inwestycyjnych oraz projektów planów finansowych w części dotyczącej zadań Referatu;
12) wnioskowanie do Wójta w sprawach awansowania, wyróżnienia i karania podległych pracowników;
13) opiniowanie wniosków o urlopy wypoczynkowe podległych pracowników;
14) przyjmowanie i podpisywanie korespondencji w sprawach dotyczących Referatu nie zastrzeżonych odrębnie do właściwości Wójta;
15) opracowanie w porozumieniu z Sekretarzem zakresów czynności dla pracowników podległego Referatu;
16) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników tajemnicy służbowej;
17) oszczędne i efektywne gospodarowanie materiałami biurowymi i eksploatacyjnymi.

Zadania merytoryczne:
1) prowadzenie nadzoru nad całością spraw związanych z budową, remontem, modernizacją oraz utrzymaniem infrastruktury drogowej,
2) prowadzenie nadzoru nad całością spraw związanych z budową, remontem, modernizacją oraz utrzymaniem obiektów wchodzących w skład mienia komunalnego,
3) nadzór nad procedurami zamówień publicznych,
4) wskazywanie potrzeb w zakresie remontów i modernizacji infrastruktury drogowej oraz obiektów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy,
5) nadzór i kontrola nad realizacją zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych finansowanych zarówno z budżetu Gminy jak i ze środków pozabudżetowych,
6) udział w odbiorach robót związanych z budową, remontem i modernizacją obiektów,
7) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizowanych zadań,
8) dokonywanie rozliczenia zakończonych zadań,
9) monitorowanie zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, remontowego lub modernizacyjnego,
10) nadzór nad sprawami związanymi z funkcjonowaniem komunikacji na terenie Gminy,
11) nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg,
12) koordynacja prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych i interwencyjnych,
13) prowadzenie nadzoru nad całością spraw związanych z rozbudową i utrzymaniem oświetlenia dróg. 

 1. Warunki pracy:
  1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
  2) Umowa o pracę na czas określony – pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na dalszy czas określony;
  3) wymiar czasu pracy – pełny etat,
  4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  5) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
  6) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice.
 2. Wymagane dokumenty i ich składanie:
  1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3) list motywacyjny,
  4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5) kserokopie świadectw pracy,
  6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.
  Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
  Budynek wyposażony jest w windę. Na parterze budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 17 stycznia 2023 r.(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska”
 5. Postanowienia końcowe: 
  1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
  2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
  3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
  4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Wójt Gminy

Andrzej Mróz

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji do pracy w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach

ZARZĄDZENIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,417972,2023.html

 

Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2023

Komentowanie jest wyłączone.