Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2022

24 maja 2022

I. Rodzaj zadania:
Konkurs ofert dotyczy dofinansowania zadania w zakresie: „Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna”, którego celem jest: wzbogacenie oferty kulturalno-artystycznej gminy oraz upowszechnienie folkloru i dziedzictwa narodowego;

W szczególności wspierane będą:
1) wspieranie aktywnie działających przedstawicieli folkloru, sztuki ludowej, zespołów i stowarzyszeń kulturalnych, kultywujących tradycje i zwyczaje regionalne: w tańcu, śpiewie, muzyce, rzemiośle;
2) wspieranie działań propagujących dziedzictwo kulturowe Gminy, ochronę dóbr kultury, tradycji lokalnych;
3) promocja tradycyjnych świąt i wydarzeń w Gminie;
4) organizowanie lub wspieranie imprez o charakterze gminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury w Gminie;
5) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej i lokalnej;
6) kreowanie i promocja lokalnych produktów;
7) wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej, propagowanie rękodzieła ludowego;
8) wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży;
9) inicjatywy społeczne z zakresu życia społecznego, w tym organizacja festynów rodzinnych,
10) budowanie dialogu wśród mieszkańców oraz organizowanie działań zmierzających do ochrony i zachowania kultury i tożsamości lokalnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r. wynosi – 40 000 zł.
W roku 2021 wydatkowano kwotę – 30 000 zł.

III. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
1. W ramach realizowanego zadania publicznego na podstawie umowy zawartej z Gminą Wierzchosławice Oferent ma obowiązek zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru zadania publicznego) osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062).
2. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w art. 6 ww. ustawy, obejmują:

1. w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli Oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3, Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

3. Oferent powinien w taki sposób zaplanować i realizować zadanie publiczne, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze szczególnymi potrzebami. Informacje w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Oferent jest zobowiązany zawrzeć w pkt. 4 oferty: Plan i harmonogram na rok 2022.

4. W przypadku nie uwzględnienia w ofercie konkretnych działań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oferta podlega uzupełnieniu na etapie oceny formalnej.

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Udzielanie dotacji następuje zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057ze zm.)
2. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2020 1057 ze zm. )
3. Beneficjentami zadań, będą mieszkańcy Gminy Wierzchosławice.
4. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Zleceniodawca pokryje 100% finansowych kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu osobowego i rzeczowego w wysokości 10% wartości zadania publicznego.
5. W jednym naborze konkursowym Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na realizację projektu.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego oraz kosztorysu zadania lub rezygnacji z jego realizacji .
7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferenci zobowiązani są, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do dostarczenia do Urzędu korekty kosztorysu i harmonogramu projektu wraz z aktualizacją zapisów oferty. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że oferent nie jest związany złożoną ofertą i rezygnuje z przyznanej dotacji. Oferent może również przed upływem tego terminu złożyć oświadczenie, że nie będzie związany złożoną ofertą.
8. Jeżeli organizacja pozarządowa lub podmiot, któremu przyznano dotację nie podpisze umowy na realizację zadania w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przyjmuje się, że oferent nie jest związany złożoną ofertą i rezygnuje z przyznanej dotacji.
9. Przepis ust. 8 nie stosuje się jeżeli organizacja pozarządowa lub podmiot, któremu przyznano dotację nie dopełnił obowiązku wynikającego z ust. 7.
8. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku , gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania wskazany w ofercie dostosowanej do wysokości przyznanej dotacji znacząco odbiega od opisanego w ofercie pierwotnej.

V. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane do 31.12.2022 r. Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.
2. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Ze środków z dotacji nie mogą być finansowane wydatki dokonane przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
4. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% kosztów realizacji zadania.
5. W trakcie realizacji zadania publicznego mogą być dokonywane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wzrostu danej pozycji kosztorysowej o więcej niż 30% wymagają zawarcia stosownego aneksu w formie pisemnej, poprzedzonego złożeniem przez oferenta wniosku (pisma) o aneks wraz z uzasadnieniem zmian

VI. Termin i miejsce składania ofert.
1. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań( Dz.U. 2018r. poz.2057)
2. Ofertę należy przygotować według następujących zasad:
a) formularz oferty należy opracować w języku polskim,
b) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełniane odręcznie nie będą rozpatrywane),
c) nie należy zmieniać układu pytań oferty,
d) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),
e) podawane informacje winny być wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność ofert, zwłaszcza z zakresie sposobu realizacji rezultatów.

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) statut,
2) dokument stanowiący o podstawie działalności organizacji lub podmiotu potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących – tylko w przypadku zarejestrowania organizacji lub podmiotu w organie rejestracyjnym innym niż Krajowy Rejestr Sądowy,
3) aktualne pełnomocnictwo zarządu (lub innego organu wykonawczego) dla osób składających ofertę – tylko w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej.
4) wykaz kadry oraz kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach (jeżeli dotyczy)

4. Wszystkie przedkładane kopie dokumentów muszą być, na pierwszej lub ostatniej stronie odrębnego dokumentu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęciami (pieczęć ogólna organizacji lub podmiotu i imienne) oraz podpisami osób, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi to podpisują się czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
5. Ofertę i załączniki podpisują osoby upoważnione do reprezentowania oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli.
6. Oferty należy składać w terminie do 17 czerwca 2022 roku do godz.1500 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice (parter) lub pocztą. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, nazwę obszaru/dziedziny, do której organizacja lub podmiot składa ofertę: Działalność na rzecz kultury, sztuki, folkloru i dziedzictwa narodowego – Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna, tytuł zadania publicznego, adnotację „Nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”. Decyduje data wpływu oferty do urzędu lub data złożenia w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

VII . Kryteria i tryb stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Komisja dokonuje oceny ofert w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert

2. Wszystkie oferty zostaną poddane ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Oferta zostanie odrzucona pod względem formalnym i nie będzie rozpatrywana w postępowaniu konkursowym, gdy:
a) zostanie złożona przez nieuprawniony podmiot;
b) zostanie złożona po terminie lub w formie innej niż wskazana w pkt. VI. ust. 1 niniejszego dokumentu;
c) w całości nie będzie odpowiadać tematyce i rodzajowi zadania publicznego ogłoszonego konkursu,
d) wnioskodawca nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
e) oferta zostanie złożona bez podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta
f) oferta jest niekompletna – nie zostały wypełnione wszystkie pola.

4. Jeżeli złożona w terminie oferta posiada braki formalne lub niejasności, komisja konkursowa może zwrócić się do organizacji, która złożyła ofertę, o przedłożenie stosownych wyjaśnień lub usunięcie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu (www.wierzchoslawice.pl) wykazu wnioskodawców, których oferty posiadają braki formalne bądź niejasności, z pouczeniem, że nie złożenie wyjaśnień i prawidłowych, kompletnych uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty. Ma to zastosowaniem w szczególności, gdy:
– brakuje w ofercie zapisów dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w pkt. 4 oferty;
– brakuje wymaganych załączników;

5. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla Gminy Wierzchosławice (0-10),
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w pkt. I ogłoszenia (0-10)
3) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot (0-10)
4) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego (0-10),
5) ocenia realność osiągnięcia zakładanych rezultatów i sposób ich monitorowania (0-10),
6) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne, w tym sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (0-10),
7) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, (0-5)
8) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5)

6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dofinansowania zadania zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

7. W wyniku postępowania konkursowego przewiduje się dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Wójt Gminy Wierzchosławice
Andrzej Mróz

Załączniki do pobrania:

Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia 2023

Komentowanie jest wyłączone.