OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Wierzchosławicach, stanowiącej własność Gminy Wierzchosławice.

 

W zakres sprzedaży wchodzi nieruchomość, którą jest działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 582/39 o pow. 0,04 ha, ujawniona w księdze wieczystej 
nr  TR1T/00108246/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych  w Tarnowie,  położona w Wierzchosławicach, stanowiąca własność Gminy Wierzchosławice.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest na obszarze objętym nieaktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice. Zgodnie 
z obowiązującym Kierunkiem Studium Gminy Wierzchosławice przedmiotowe działki oznaczone są symbolem B – teren funkcji mieszkalnej, rolnej.

 

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 7 000,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy 
i 00/100 złotych netto).

Wysokość Zaliczki wynosi 500 zł netto (słownie: pięćset i 00/100 złotych netto)

 

Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach prowadzonych w dniach 21.04.2017 r. – I przetarg oraz  11.08.2017r. – II przetarg.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 20.03.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 w sali konferencyjnej urzędu, pokój nr 12 – I piętro.

 Warunki przystąpienia do rokowań:

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 do dnia 13.03.2018 r. do godz. 12.00.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

– Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia głoszenia,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

– własnoręczny podpis,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„ Rokowania 20.03.2018 r. – Wierzchosławice, dz. nr 582/39”

 1. Zaliczkę w kwocie 500 zł należy wpłacić do dnia 13.03.2018 r. do godz. 12.00 na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice nr 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddz. Tarnów lub w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie Oddz. Tarnów, Filia w Wierzchosławicach (parter Urzędu Gminy Wierzchosławice). Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Wierzchosławice.
  1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

– w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiści lub przez pełnomocnika.

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 3. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu 
  i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Tarnowskiego.
 6. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego  nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji 
  z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu 
  z właścicielami sieci.
 7. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 8. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.
 9. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Nieruchomościami, 
pok. nr 3, tel. 14 6319036.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony