Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 10/2020

17 listopada 2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa działające na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

– rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
do 70%  kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 119 300,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00. zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 16 do 30 listopada 2020 r.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 3.0 Poprawa oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR.

Cel szczegółowy 3.1 Wzrost dostępu do obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wykorzystującej potencjał terenowy obszaru: ścieżek i szlaków rowerowych, nordic-walking, szlaków konnych, miejsc aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej.

Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków rowerowych, nordic-walking
i szlaków konnych.

 

Wskaźnik produktu:

Liczba kilometrów wybudowanych ścieżek i wytyczonych szlaków: 15,30 km,

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 3.

 

Warunki udzielania wsparcia:

Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:

7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
8 punktów z 16 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
do uzyskania  w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – http://www.prow.malopolska.pl/

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa oraz –  po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz godziny – do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Tarnów, ul. Dąbrowskiego 21, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
Szczegółowy opis operacji.
Wykaz dokumentów dodatkowych:

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.
Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do  wniosku o przyznanie pomocy
w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Informacje dodatkowe.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są  telefonicznie  pod numerem tel. 790 205 244 oraz w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa po uprzednim uzgodnieniu terminu oraz godziny konsultacji.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 17 listopada 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast