Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021r.”

21 kwietnia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach kontynuuje realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego , które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Usługa realizowana będzie w ramach pobytu dziennego w :

  • w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

     Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie złożonej „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.  Kolejne zgłoszenia potrzeb usług opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej. W sytuacji nagłej/losowej/interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia do Programu Opieka – edycja 2021. Jednakże dokument ten powinien zostać uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia tej sytuacji

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Istnieje możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługę opieki .

 

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszeniowa,
  2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM /W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności./
  4. Klauzula RODO

Dokumenty należy składać do dnia 30.04.2021 r.  poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach  opisanej „Dziennik podawczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej„ 33-122 Wierzchosławice 550, w godzinach w poniedziałek od 800  do 1630 , od 730 do 1530 od wtorku do czwartku, piątek od 700 do 1500 lub przesłać pocztą do dnia 30.04.2021r – decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  na adres: 33-122 Wierzchosławice 550

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach tel. 14 631 90 29, 14 631 90 47.

 

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://www.gops.wierzchoslawice.pl/ogloszenie-o-naborze-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021r/

Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast