Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego

9 kwietnia 2020

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Wierzchosławice

 na podstawie Uchwały Nr XLIII/252/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – wszczyna procedurę konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu zmiany uchwały Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada2019 sprawie programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest zmiana do programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

2.Harmonogram konsultacji:

Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu zmiany uchwały program współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020, można składać w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Adresaci konsultacji:

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

4. Formy konsultacji:

a) pisemna papierowa, poprzez złożenia formularza dostępnego w Punkcie Informacyjnym lub Sekretariacie, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 ,

b)pisemna elektroniczna, poprzez wypełnienie i przesłanie droga elektroniczną wskazanego formularza na adres: ug@wierzchoslawice.pl

Pliki do pobrania:

Ostatnia modyfikacja: 9 kwietnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast