Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu, Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego

23 czerwca 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzchosławice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu, Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wierzchosławice
33-122 Wierzchosławice 550

2. Stanowisko pracy:
Główny Księgowy Urzędu, Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego

3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
5) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
6) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
7) nieposzlakowana opinia;
8) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
9) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku;
10) znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:
a) struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
b) ustawy o samorządzie gminnym,
c) ustawy o rachunkowości,
d) ustawy o finansach publicznych,
e) ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) ustawy ordynacji podatkowej.

4. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
2) doświadczenie zawodowe związane z poborem podatków i opłat lokalnych w jednostce samorządu terytorialnego,
3) dobra znajomość obsługi komputera,
4) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
5) umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole,
6) zdolność podejmowania samodzielnych decyzji,
7) dokładność, staranność,
8) dyspozycyjność.

5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Kierowanie działalnością Referatu Finansów,
2) Kontrola i nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki – Urząd Gminy Wierzchosławice,
3) Wykonie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4) Prowadzenie księgowości realizacji budżetu Urzędu Gminy po stronie dochodów i wydatków z uwzględnieniem rodzajów zadań i źródeł finansowania zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
6) Dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych;
7) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów i inwentaryzacji mienia Gminy,
8) Przygotowanie projektów rocznych i okresowych informacji z wykonania budżetu Urzędu Gminy,
9) Prowadzenie statystyki, opracowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu Gminy,
10) Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych;
11) Prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy,
12) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wymiaru, zwolnień i ulg podatkowych oraz przygotowywanie analiz i informacji w zakresie podatków,
13) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wymiaru, wpływów, nadpłat, ulg, umorzeń i przedawnień w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.

6. Warunki pracy:
1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
2) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
3) wymiar czasu pracy – pełny etat,
4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
5) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
6) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.
936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice wprowadzonym Zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 11.05.2018r z późn.zm.
7. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach, w tym kserokopia prawa jazdy kat. B,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2018 roku wyniósł mniej niż 6 %.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 9 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy Urzędu, Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego”

10. Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

Wójt Gminy
Andrzej Mróz

 

Pełne informacje: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,1953464,ogloszenie-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-urzedu-kierownik-referatu-finansowo.html

Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast