Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2023 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

10 stycznia 2023

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2023r.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2022 poz. 1327 ze zm),

Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2023r.

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Wierzchosławice do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. Każdorazowo ogłaszając konkurs Wójt Gminy Wierzchosławice, uwzględniając rodzaj zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
II .Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz.U.2022 poz. 1327 ze zm) którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2020 poz. 256 ze zm),
3) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3ust.3,
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1781 ze zm),
5) nie reprezentują organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2022 poz.1327 ze zm) biorących udział w konkursie.
III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.
IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia 24 stycznia 2023r. do godziny 15:30.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PRAC W KOMISJACH KONKURSOWYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2023 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2217878,zarzadzenie-nr-42023-wojta-gminy-wierzchoslawice-z-dnia-10-stycznia-2023-r-w-sprawie-ogloszenie-nabo.html

 

Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2023

Komentowanie jest wyłączone.