Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Oferta pracy – kierowca autobusu szkolnego

20 sierpnia 2021

Urząd Gminy Wierzchosławice zatrudni na umowę zlecenie kierowcę kat. B i D do rozwożenia dzieci niepełnosprawnych busem MERCEDES SPRINTER 23 osobowy

TEREN: Wierzchosławice -Tarnów praca 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie

Zatrudnienie – umowa zlecenie.

Oferty pracy należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 27 sierpnia 2021 do godz. 15:00.

Na ofertę składają się oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, ksero prawo jazdy, ksero uprawnień kierowcy, ważne badania lekarskie.

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Wszystkie dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem. Koperty należy opisać „Oferta pracy kierowca autobusu szkolnego” i zamieścić dane adresowe zwrotne.

Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast