Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu postanowienia

10 marca 2023

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.1.2023 z 8 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12004_LE91_Letowice/ORx 091-068405-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka, km 68.405 – na dz. 80/3 obr. 0006 Łętowice, jedn. ewid. Wierzchosławice.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.1.2023) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 931 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl.

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo zażalenia do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia – zgodnie z art. 141 Kpa. Zażalenie należy składać za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej (stosownie do wymogów art. 53 ust. 1 upzp):

 • Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie;
 • Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Ponadto, na podstawie ustawy Kpa, informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
 • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa),
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa),
 • W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2023

Komentowanie jest wyłączone.