Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Obwieszczenie – PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ

25 marca 2020

Obwieszczenie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Każdy zainteresowany może poprzez stronę internetową:
• PGW WP RZGW w Krakowie pod adresem – krakow.wody.gov.pl,
• Urzędu Miasta Tarnów pod adresem – www.tarnow.pl,
• Urząd Gminy Wierzchosławice pod adresem – www.wierzchoslawice.pl,
• Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem –  www.odrapcu2019.odrapcu.pl.

Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl 

w dniach roboczych od 25.03.2020 r. do 15.04.2020 r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Aleksandra Macek tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Aleksandra.Macek@wody.gov.pl, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Rafal.Sionko@wody.gov.pl).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu (zastrzega się prawo do ewentualnego wydłużenia tego okresu) planowane jest przeprowadzenie spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Jednakże z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne  o terminie przedmiotowego spotkania zostaną Państwo zawiadomieni odrębnym obwieszczeniem, które ukaże się w TEMI Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym, Gazecie Krakowskiej oraz na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.  Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu prosimy również o przesłanie danych do kontaktu /adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu/. Po ustabilizowaniu sytuacji w kraju, nasi Pracownicy powiadomią Państwa bezpośrednio o planowanym spotkaniu otwartym. Informacje w tej sprawie prosimy przesłać na adres:   jrp.krakow@wody.gov.pl.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazeta Krakowska – czasopisma o zasięgu lokalnym), jak również wywieszone na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej. 

Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast