Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Obradowali gminni radni

27 kwietnia 2021

26 kwietnia odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Wierzchosławice. Podczas obrad radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Tarnowskiego zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344 K relacji: Wierzchosławice – Komorów – Rudka w m. Komorów – Etap I”, wyrazili zgodę na utworzenie spółki SIM Małopolska sp. z o.o. oraz jednogłośnie przyjęto apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia odmowy przyznania Gminie Wierzchosławice wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy nie przyjęto sprawozdania merytorycznego Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. z działalności w wynajmowanym obiekcie w Wierzchosławicach za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Natomiast z pozytywną oceną spotkało się: sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Wierzchosławicach za 2020 r., sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchosławicach za 2020 r., sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach za 2020 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020 .

Radni wysłuchali również informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wierzchosławice za rok 2020 oraz podjęli uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchosławicach.

Decyzją radnych Rady Gminy samorząd gminy Wierzchosławice będzie realizował inwestycję leżąca w gestii Powiatu Tarnowskiego polegającą na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1344 K relacji: Wierzchosławice – Komorów – Rudka w m. Komorów – Etap I.

Ważną uchwałą dla przedsiębiorców było natomiast uchwalenie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wierzchosławice. Zwolnienie przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne z części opłaty w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń, stanowi pomoc finansową w tak trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej się znaleźli w związku z pandemią COVID-19.

Kolejną ważną uchwałą przyjętą podczas ostatniej sesji była zgoda na utworzenie spółki SIM Małopolska sp. z o.o. oraz w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem, przeznaczone dla osób z niższym dochodem, dla których uzyskanie kredytu jest niemożliwe albo znacząco obciążałoby budżet domowy. Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zakłada bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 mln zł dla gminy na utworzenie nowego SIM. Podjęte uchwały stanowią kolejny krok na drodze, która docelowo prowadzi do wybudowania w gminie Wierzchosławice budynku wielorodzinnego z tanimi mieszkaniami na wynajem.

Kolejna ważna uchwała została podjęta w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania w zakresie projektowania drogi klasy G przebiegającej przez miejscowości Gminy Wierzchosławice. Jest to powrót do prac nad zaniechaną w 2015 roku ideą budowy obwodnicy Wierzchosławic, Bogumiłowic i Łętowic. Władze gminy Wierzchosławice chcą wrócić do tego tematu i na nowo rozpocząć dialog z Urzędem Marszałkowskim w sprawie tej kluczowej inwestycji.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie również apel Rady Gminy Wierzchosławice skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyjaśnienia odmowy przyznania Gminie Wierzchosławice wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– W trosce o dobro wspólnoty samorządowej gminy Wierzchosławice Rada Gminy Wierzchosławice apeluje o pilne wyjaśnienie odmowy przyznania Gminie Wierzchosławice wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Wierzchosławice po raz kolejny znalazła się w gronie gmin bez wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – czytamy w dokumencie. – Nie jest zrozumiałe na czym ma polegać idea zrównoważonego rozwoju, gdy w Małopolsce są gminy, które wsparcie finansowe otrzymują w każdym naborze natomiast gmina Wierzchosławice borykająca się z problemami wynikającymi z pandemii na równi z innymi gminami regionu i dodatkowo wynikającymi z zamknięcia niemal dwa lata temu mostu na rzece Dunajec w Ostrowie, wsparcia nie otrzymuje. Kierujemy zatem apel o wyjaśnienie, jakie kryteria stosowane były podczas oceny wniosków? Jak podział środków w Małopolsce ma się do idei zrównoważonego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, którą powinien realizować RFIL finansowany z funduszu COVID-19?

Ostatnia modyfikacja: 27 maja 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast