Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

OBOWIĄZEK DERATYZACJI na terenie Gminy Wierzchosławice

7 marca 2020

Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.) oraz § 20 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice informuję, o konieczności przeprowadzania przez właścicieli i użytkowników nieruchomości
obowiązkowej deratyzacji  w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie na terenie Gminy Wierzchosławice. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją
w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w szczególności:
prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami; zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki; usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości; usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić, co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 15 kwietnia do 1 maja i od 1 października do 15 listopada.

Zasady przeprowadzania deratyzacji:

  1. Należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych w handlu specjalnie do tego celu przeznaczonych.

  2. Preparaty wyłożyć zgodnie z załączoną instrukcją w miejscach gdzie SZCZURY pojawiają się najczęściej, w szczególności śmietnikach, piwnicach, strychach, podwórzach, budynkach gospodarczych. Preparaty należy umieszczać głównie w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich żerowania. W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć.

  3. Podczas przeprowadzania deratyzacji należy na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazać je do firm uprawnionych do unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Należy również pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu.

  4. Preparaty do deratyzacji należy zabezpieczyć przed dostępem dla dzieci oraz zwierząt domowych oraz wolnożyjących.

  5. Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć. Dalsze postępowanie z pozostałym po deratyzacji preparatem określa instrukcja dołączona do opakowania.

Podmioty, które nie wywiążą się z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w myśl przepisów polskiego prawa podlegają karze grzywny: art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j Dz.U.2019 r., poz .2010  ), art. 50
pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U 2019 r., poz.1239).

Ostatnia modyfikacja: 9 marca 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast