Gmina Wierzchosławice jest po przeprowadzonych dwóch przetargach na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach”.

Najniższą Ofertę cenową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice oraz pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach, przedstawiła firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, w związku z czym powierzono jej wykonywanie tej usługi.

Oferta cenowa złożona przez ww. firmę była znacznie wyższa od przewidywanych wpływów z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Gmina nie może dopłacać ani zarabiać na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, stąd zaistniała konieczność podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wzrost cen za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wynikają między innymi:

  • ze wzrostu najniższej stawki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. i planowanego kolejnego wzrostu od 1 stycznia 2020 r
  • wzrostu cen paliw,
  • dużego wzrostu stawek opłat za składowanie odpadów oraz ich zagospodarowanie,
  • zapowiadanego bardzo wysokiego wzrostu cen energii ok. 70% dla firm,
  • znacznego wzrostu ilości odebranych odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych z Gminy Wierzchosławice w porównaniu do poprzednich lat.

Ponadto ustawodawca narzucił obowiązek na firmy prowadzące wysypiska śmieci, uzyskanie nowych zezwoleń oraz ubezpieczenie każdej składowanej tony odpadów, co generuje dodatkowe dla nich koszty i później przekłada się na składane oferty przetargowe.

Zatem ustalenie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi było konieczne oraz wynikało z obecnej sytuacji prawnej i ekonomicznej.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony