Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wierzchosławice, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosków:
od 1 do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2019 r.

Uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Wnioski należy składać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, III piętro, pok. nr 46.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Wierzchosławicach tych dokumentów.

Dokumentami potwierdzającymi dochód są:
a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu sierpniu
b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c) oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d) zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
e) nakaz płatniczy za 2019r. lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika od nieściągalności alimentów
g) odcinek renty / emerytury za m-c sierpień 2019 r.
h) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
i)  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2018 r. o wysokości uzyskanego dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 306 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1358)).

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
– od września do grudnia 2019 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2019 r., a wypłata do 30 grudnia 2019 r.
– od stycznia do czerwca 2020 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2020 r., a wypłata do 30 czerwca 2020 r.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
a)    śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
b)    klęski żywiołowej
c)    wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
d)    innych, szczególnych okoliczności

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Referat Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Wierzchosławicach III piętro, pokój nr 46, nr tel. 14 631 90 46.

Formularz wniosku dostępny jest:
– w Referacie Edukacji, Kultury i  Sportu Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, III p. pok.46,
– na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wierzchosławicach parter,
– do pobrania plik PDF (Adobe Reader) – wniosek stypendium – pdf

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony