Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

 

Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie
od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

 

usługa

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

1 080 518,40

 

 

I-II

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. (dzień 5 kwietnia 2018):

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r. usługa przetarg nieograniczony 930 000,00 zł II
2. Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K Mikołajowice-Bogumiłowice w m. Mikołajowice – Etap III oraz Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1348 K relacji Łętowice–Szujec-Wierzchosławice w m. Łętowice – Etap III robota budowlana przetarg nieograniczony 170 747.65 zł II
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony