Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 Rewitalizacja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

przetarg nieograniczony

I

Plan po zmianach 25.wrzesień 2017

 

 

Lp.

 Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni oraz budową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Wierzchosławice

robota budowlana

przetarg nieograniczony

257 899,54

III – IV

 

2.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w miejscowościach Rudka i Bobrowniki Małe w km 2+150- 2+355

robota budowlana

przetarg nieograniczony

162 975,77

III – IV

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony