Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem /2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie

Ważność: od godz. 14:00 dnia 21.06.2018 do godz. 04:00 dnia 22.06.2018r.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze z gradem/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Burze – 85%

Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie nawet do 50mm a porywy wiatru do 100 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych /2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – zalewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
 
Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:  75%
 
Orientacyjny przebieg: Na skutek intensywnych opadów deszczu w zalewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu/2, burze/1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 16.05.2018 do godz. 23:00 dnia 17.05.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2 burze/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Opady – 90% , Burze – 80%
 
Orientacyjny przebieg: Progonozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami miarkowanym. Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżnia od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 80mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z prywami wiatru do 75km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem /2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 13:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze z gradem/1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Burze – 85%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.

Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego

W dniu 15 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektorych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Więcej szczegółów w pliku PDF:

Błąkający się pies!

Po terenie Wierzchosławic, Łętowic, Bogumiłowic błąka się wychudzona, biszkoptowa suka w typie labradora. Jeśli ktoś ją zauważy, proszony jest o kontakt pod nr. 605784399

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 19:00 dnia 16.03.2018 do godz. 02:00 dnia 17.03.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Wieczorem poczatkowo w nocy spadek temperatury poniżej 0 stopni Celcjusza spowoduje zamaraznie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -6 do – 3 stopni, przy gruncie -8 do -6. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się bedzie przez kolejne dni.

Bioasekuracja – ASF

Powiatowy, Lekarz Weterynarii w Tarnowie w zwiąaku z wejscicm rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r, w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018r, (Dz.U. z2018t., poz.360 ) prosi się o poinformowanie rolników posiadających
gospodarstwa na terenach poszczególnych gmin o zmianach w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. Ustanowione wymagania mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed wirusem w gospodarstwach, położonych na terytorium poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF ( poza
obszafami zagrożenia , objętym ograniczeniami i ochfonnym ).

W szczególności wymaganią te dotyczą czynności:

 1. karmienja świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenia rejestru środków transportu do prżewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenia budynku, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzjelne wejścja oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerżenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie, odkażanie rąk oraz oczyszczanie i od każanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, 
 8. używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynnosci,
 9. wyłożenia mat deżynfekcyjnych prżed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń przy czym szerokość wyłożonych mat
  powinna być nie mnjejsza niż szerokośćd danego wejścia lub wyjścia, a długość  nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie
  skutecznoścj działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządżenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury iknurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokośc wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania swiń
  w gospodarstwie w systemie otwartym,

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są uttrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocżnych pochodzenia zwierzęcego
  pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru żagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu
  unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików conajmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 4. wykorzystywania w pomiesżczeniach w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej ż obszaru objętego o8ranicżenjami lub obszaru zagrozenia, chyba
  że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa AsF lub składowano w miejscu niedostępnyrn dla dzików co najmniej przez 9o dni przed jej wykorzystaniem.

Weżne daty:

 • od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe Wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszrami objętymi restrykcjami
  poza obsżarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym.
 • od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia w.w wymagań, postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidlowości na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochaonie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Pliki do pobrania:

Dyżury Komisariatu Policji w Wierzchosławicach

POSTERUNEK POLICJI w WIERZCHOSŁAWICACH

KOMISARIATU POLICJI TARNÓW ZACHÓD W TARNOWIE

Dyżury pełnione w Posterunku Policji w Wierzchosławicach

Kierownik asp. sztab. Mariusz Czapkowicz

tel. 14 628-24-70

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00-14.00

Dzielnicowy: mł . asp. Jarosław Skowroński

tel. 14 628-24-70 , kom. 604-512-759

e-mail: jaroslaw.skowronski@tarnow.policja.gov.pl

pełni dyżur w czwartki w godzinach 15.00-19.00

 

Zgłaszanie interwencji

tel. 997 lub 112

Jednostka nadrzędna KP Tarnów Zachód

ul. Ks. Indyka 2, 33-101 Tarnów

tel. 14 628-17-22 Fax 14 628-17-44

Informacja z odbytych warsztatów

Szanowni Państwo,

w dniu 09.02.2018 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny poprowadzony przez Panią Barbarę Petek-Matuła z Fundacji Moderato, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD. 

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016-grudzień 2017 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

Gmina Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, woj. małopolskie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

 

Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie
od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

 

usługa

 

 

Przetarg nieograniczony

 

 

1 080 518,40

 

 

I-II

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. (dzień 5 kwietnia 2018):

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

( roboty budowlane, dostawy usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r. usługa przetarg nieograniczony 930 000,00 zł II
2. Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K Mikołajowice-Bogumiłowice w m. Mikołajowice – Etap III oraz Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1348 K relacji Łętowice–Szujec-Wierzchosławice w m. Łętowice – Etap III robota budowlana przetarg nieograniczony 170 747.65 zł II

Ostrzeżenie meteorologiczne – Opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Intensywne opady śniegu / 2

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.02.2018 do godz. 24:00 dnia 03.02.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu / 2

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej od 30cm do 45cm.

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych 2018

Zarządzanie Wójta nr 12 w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 12/2018
WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875), w związku z art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wynikających z Programu Współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
§ 2. Ogłoszenie o naborze, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na ;
1) Stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice,
2) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice,
3) Tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Wierzchosławice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2018r.

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Wierzchoslawice do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.Kazdorazowo ogłaszając konkurs Wójt Gminy Wierzchoslawice , uwzględniając rodzaj zadania , na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II .Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
3) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3ust.3
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r., poz. 922),
5) nie reprezentują organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) biorących udział w konkursie.

III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV . Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia 6 lutego 2018r. do do godziny 1500.

Załącznik do ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 10:00 dnia 19.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h z porywami do 80 km/h z południowego zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 07:00 dnia 16.01.2018 do godz. 20:00 dnia 16.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h z porywami do 80 km/h z południa. Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie – subregion południowy
 
Ważność: od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 do godz. 19:00 dnia 03.01.2018
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – Silny wiatr / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.12.2017 do godz. 06:00 dnia 28.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h z porywami do 80 km/h z południa.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące / 1

Nazwa Biura: IMGW – PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
 
Obszar: Województwo małopolskie
 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.12.2017 do godz. 22:00 dnia 21.12.2017
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące  / 1

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
 
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony