Zarządzanie Wójta nr 12 w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR 12/2018
WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r., poz.1875), w związku z art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej na rok 2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wynikających z Programu Współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
§ 2. Ogłoszenie o naborze, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na ;
1) Stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice,
2) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice,
3) Tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Wierzchosławice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogłoszenie

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), Wójt Gminy Wierzchosławice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2018r.

I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Wierzchoslawice do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.Kazdorazowo ogłaszając konkurs Wójt Gminy Wierzchoslawice , uwzględniając rodzaj zadania , na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II .Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2016r., poz.1817 z późn zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
3) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3ust.3
4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016r., poz. 922),
5) nie reprezentują organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) biorących udział w konkursie.

III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV . Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie do dnia 6 lutego 2018r. do do godziny 1500.

Załącznik do ogłoszenia

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony