Drodzy Mieszkańcy !

Przedstawiamy Państwu NOWE harmonogramy wywozu opadów komunalnych na kolejne 6 m-cy od LIPIEC do GRUDZIEŃ 2019!
Obowiązują od 1 lipca (poniedziałek)!

Lista miejscowości:

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:

 • odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne (w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble, dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:

 • odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
 • odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
 • opony z samochodów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych, niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
 • odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
 • baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
 • partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku (z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),
 • odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
 • odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
 • odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej (z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
 • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe,
  przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
 • odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
 • odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne niż wykorzystywane w domach),
 • odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • odpady z przetwarzania odpadów.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony