Powiatowy, Lekarz Weterynarii w Tarnowie w zwiąaku z wejscicm rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r, w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018r, (Dz.U. z2018t., poz.360 ) prosi się o poinformowanie rolników posiadających
gospodarstwa na terenach poszczególnych gmin o zmianach w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. Ustanowione wymagania mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed wirusem w gospodarstwach, położonych na terytorium poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF ( poza
obszafami zagrożenia , objętym ograniczeniami i ochfonnym ).

W szczególności wymaganią te dotyczą czynności:

 1. karmienja świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenia rejestru środków transportu do prżewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenia budynku, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzjelne wejścja oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerżenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie, odkażanie rąk oraz oczyszczanie i od każanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, 
 8. używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynnosci,
 9. wyłożenia mat deżynfekcyjnych prżed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń przy czym szerokość wyłożonych mat
  powinna być nie mnjejsza niż szerokośćd danego wejścia lub wyjścia, a długość  nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie
  skutecznoścj działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządżenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury iknurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokośc wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania swiń
  w gospodarstwie w systemie otwartym,

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są uttrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocżnych pochodzenia zwierzęcego
  pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru żagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu
  unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików conajmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 4. wykorzystywania w pomiesżczeniach w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej ż obszaru objętego o8ranicżenjami lub obszaru zagrozenia, chyba
  że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa AsF lub składowano w miejscu niedostępnyrn dla dzików co najmniej przez 9o dni przed jej wykorzystaniem.

Weżne daty:

 • od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe Wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszrami objętymi restrykcjami
  poza obsżarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym.
 • od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia w.w wymagań, postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidlowości na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochaonie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Pliki do pobrania:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony