Błąkający się pies!

Po terenie Wierzchosławic, Łętowic, Bogumiłowic błąka się wychudzona, biszkoptowa suka w typie labradora. Jeśli ktoś ją zauważy, proszony jest o kontakt pod nr. 605784399

Dyżury Komisariatu Policji w Wierzchosławicach

POSTERUNEK POLICJI w WIERZCHOSŁAWICACH

KOMISARIATU POLICJI TARNÓW ZACHÓD W TARNOWIE

Dyżury pełnione w Posterunku Policji w Wierzchosławicach

Kierownik asp. sztab. Mariusz Czapkowicz

tel. 14 628-24-70

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 10.00-14.00

Dzielnicowy: mł . asp. Jarosław Skowroński

tel. 14 628-24-70 , kom. 604-512-759

e-mail: jaroslaw.skowronski@tarnow.policja.gov.pl

pełni dyżur w czwartki w godzinach 15.00-19.00

 

Zgłaszanie interwencji

tel. 997 lub 112

Jednostka nadrzędna KP Tarnów Zachód

ul. Ks. Indyka 2, 33-101 Tarnów

tel. 14 628-17-22 Fax 14 628-17-44

Informacja z odbytych warsztatów

Szanowni Państwo,

w dniu 09.02.2018 r. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa przeprowadziła warsztat refleksyjny poprowadzony przez Panią Barbarę Petek-Matuła z Fundacji Moderato, w którym wzięli udział członkowie Rady, członkowie Zarządu, pracownicy biura oraz członkowie LGD. 

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR z okresu sierpień 2016-grudzień 2017 r. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która ma być realizowana cyklicznie – raz do roku.

Znaleziony ROWER!

Posterunek Policji w Wierzchosławicach informuje, iż w dniu 09.10.2017 roku na terenie gminy Wierzchosławice został znaleziony rower. Funkcjonariusze tutejszej jednostki poszukują właściciela roweru . Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Posterunku Policji w Wierzchosławicach.

Usuwanie drzew – zmiana przepisów od 17.06.2017 r.

W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W y\takiej sytuacji wymagane jest:
1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:     

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistego    

c) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew                                                                                                                                                                                      

2. Organ (Wójt ) w terenie 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin drzew w terenie, a następnie w terminie 14 może zgłosić sprzeciw (liczy się data nadania pisma). W przypadku gdy taki sprzeciw nie nastąpi drzewo można usunąć.                                                                                                     

3. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wzniesienie sprzeciwu, a także pomimo wzniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza     administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez pozwolenia.

4. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5. Jeżeli w terminie 5 lat dokona oględzin przeprowadzony przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na     podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.                     

6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wzniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzew. 

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego. 

7. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzew w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcia,                 

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

8. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedna z form ochrony, na obszarze Natura2000,

b) w przypadku spełnienia prze drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonej przez Ministerstwa Środowiska w drodze                                rozporządzenia.

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa  wskazanego w zgłoszeniu

Do 14 dniowego terminu na wzniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka  dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłączenie na wniosek zgłaszającego.

Weź udział w konkursie #BeInclusive EU Sport Awards!

Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs #Belnclusive EU Sport Awards. Jego zadaniem jest walka z wykluczeniem społecznym na różnych polach – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po trudną młodzież.

Do kogo adresowane jest #Belnclusive EU Sport Awards?
Do akcji może dołączyć każda instytucja – publiczna, prywatna czy też pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości. Zgłoszone projekty będą ocenianie pod kątem powtarzalności, innowacyjności oraz efektywności. Przedstawiciele trzech zwycięskich instytucji zostaną zaproszeni do Brukseli na ceremonię, podczas której otrzymają nagrodę 10 000 euro oraz będą mieli szansę zaprezentowania swoich projektów szerszej publiczności.

Komisja Europejska zachęca wszystkich do dołączenia do konkursu i inspirowania innych do tego, jak integrować społeczności zróżnicowane pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy też zamożności.

Aby wziąć udział w konkursie:
1. Wypełnij ankietę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/beinclusive-submission-form.
2. Opisz w niej to, jak zwalczasz wykluczenie społeczne w swoim środowisku poprzez sport.
3. Dołącz opis swojego projektu (maksymalnie 3 strony), uwzględniając misję #Belnclusive EU Sport Awards – powtarzalność, innowacyjność, efektywność. Dołącz zdjęcia bądź krótkie filmiki.
4. Ankieta oraz opis powinny być sporządzone w języku angielskim.
5. Zgłoszenia można przesyłać od 15 czerwca do 15 września.

Jury będzie oceniało to, jak wykorzystanie sportu w projektach wpłynęło na integrację lokalnej społeczności oraz na jej otwartość na innych.

Więcej informacji na stronie: https://ec.europa.eulsport/be-inclusive_en

Zaproszenie do udziału w konsultacjach GPR

Wójt Gminy Wierzchosławice zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchosławice na lata 2016-2024.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchosławice na lata 2016 – 2024.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 12 grudnia 2016 r do 12 stycznia 2017 roku (włącznie) w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres ug@wierzchoslawice.pl  lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 z dopiskiem „GPR” od 12 grudnia 2016 r do dnia 12 stycznia 2017 r (włącznie);

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Sekretarz Gminy Wierzchosławice – Urząd Gminy Wierzchosławice, pokój nr 29, w godzinach pracy urzędu;

 • konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 20 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o godz. 17.00. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchosławice na lata 2016-2024, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 12 listopada 2016 r. do 12 stycznia 2017 roku (włącznie):

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;

 • na stronie internetowej Gminy;

 • w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, pokój nr 29 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki do ogłoszenia będą zamieszczane w najbliższy poniedziałek 12.12.16 r.

Szczepienie przeciwko pneumokokom!

Centrum Zdrowia Tuchów jako realizator programu zdrowotnego pn. „ Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” informuje, że w okresie od 10 sierpnia do 2 grudnia 2016 roku  wykonuje  nieodpłatnie  szczepienia dzieci  przeciwko   pneumokokom, poprzedzone każdorazowo badaniem lekarskim kwalifikującym dziecko do szczepienia.

Programem objęte są dzieci, które w dniu przystąpienia do Programu tj. podawania pierwszej dawki szczepienia nie mają więcej niż 3 lata i nie były dotąd szczepione przeciwko pneumokokom lub nie otrzymały jeszcze wszystkich dawek szczepienia podstawowego.

Programem objęte są wszystkie dzieci spełniające powyższe wymagania, zameldowane na terenie gmin: Ciężkowice, Tuchów i Wierzchosławice.

Rodzice dzieci nie zadeklarowanych do Centrum Zdrowia Tuchów przed zgłoszeniem się z dzieckiem do szczepienia zobowiązani są do uzyskania od lekarza pierwszego kontaktu, do którego dziecko jest zapisane, zaświadczenia, że dziecko nie było szczepione przeciwko pneumokokom lub informacji, ile dawek szczepienia podstawowego dziecko otrzymało.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły pod numerami telefonu: Ciężkowice 14 651 00 09,  Tuchów 14 691 95 19, Wierzchosławice 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wierzchosławice.

Szczepienia dziewczyn – HPV

Centrum Zdrowia Tuchów realizuje „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2016 roku. W okresie od 10 sierpnia do 2 grudnia 2016 roku  wykonywane są  nieodpłatnie  szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat zameldowanych na terenie gminy Wierzchosławice. Szczepienia poprzedzone są każdorazowo kwalifikacją lekarską oraz zapoznaniem rodziców /opiekunów prawnych dziecka z działaniem szczepionki i uzyskaniem ich pisemnej zgody na podanie szczepionki.

Szczepione mogą być zarówno dziewczęta, które nigdy nie były szczepione przeciwko wirusowi HPV jak i dziewczęta, które rozpoczęły szczepienie ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepień, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Realizacja programu, którego autorem jest dr n. med. Hanna Czajka, może się zakończyć przed 2 grudnia br. w przypadku wyczerpania liczby szczepionek. 

Szczegóły pod numerem telefonu: 14 679 70 22.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Tarnowskiego oraz Gminy Wierzchosławice.

Wakacje bez nudy 2016 zakończone!

W dniu 22 lipca zakończyła się realizacja projektu socjalnego „WAKACJE BEZ NUDY” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury.

Ten niezwykły projekt był skierowany do dzieci w  wieku  od 7  do 13 lat, pierwszeństwo udziału posiadały dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz materialno-bytowej. Projekt pod hasłem „WAKACJE BEZ NUDY” trwał tydzień – od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-15. Dzieci zapewnione miały w tym czasie 2 posiłki: II śniadanie oraz obiad. Celem projektu było promowanie aktywnych form wypoczynku, zapewnienie opieki i integracja dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Wypoczywający uczestniczyli w ciekawych zajęciach i wycieczkach. Ważne dla organizatorów było pokazanie naszym mieszkańcom, małym i większym, że w czasie wakacji nie koniecznie musi się nudzić. Dzięki  pomysłowości doświadczonego instruktora do życia powróciły zabawy ruchowe oraz różne gry terenowe.

W pierwszym dniu wypoczynku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji. Przeprowadzono pogadankę na temat „Bezpieczne zabawy podczas wakacji”, dzieci mogły przejechać się samochodem policyjnym.

Dzieci miały również okazję spróbować nowych dla siebie form aktywności zorganizowanej profesjonalnie, w metodyczny i bezpieczny sposób. Za lekkoatletyczne zmagania dziękujemy Panu Ryszardowi Jasiczowi oraz całej jego ekipie. Medale wszystkim uczestnikom zajęć wręczała sama Miss Małopolski Nastolatek 2016 i jednocześnie sportowa wychowanka Pana Trenera – co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.

Wypoczynek dzieci był uatrakcyjniany w każdy możliwy sposób. Aby jednak wakacyjnym atrakcjom stało się zadość pracownicy GOPS zorganizowali dla dzieci wycieczkę do pobliskiego kina na film „Szajbus i pingwiny”, który podbił serca naszych uczestników oraz wycieczkę do ZOO w Krakowie, w drodze powrotnej przystanek w restauracji Mc Donald’s.

Ostatniego dnia na Ścieżce Przyrodniczo – Leśnej w Wierzchosławicach-Dwudniakach przy ognisku z kiełbaskami odbyło się pożegnanie kończące tydzień wypoczynku dzieci. W pożegnaniu wziął udział Wójt Gminy – Zbigniew Drąg, kierownik, pracownicy socjalni GOPS oraz niezastąpiony instruktor Łukasz Słomski. Dzięki strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchosławicach dzieci miały okazję wysłuchać pogadanki na temat pracy strażaków oraz zasiąść za kierownicą wozu strażackiego. Pożegnalne spotkanie uświetniła oprawa muzyczna (gitara) wykonana przez Pana Edwarda Plutę i jego uczniów, która była inspiracją do wspólnego śpiewania. O rozkosze podniebienia w tym dniu zatroszczyli się rodzice przynosząc napoje, słodycze i domowe wypieki, za które bardzo dziękujemy.

Przez cały tydzień trwania projektu pogoda sprzyjała wszelkim formom wypoczynku i nic nie zakłóciło programu zajęć.

Wszystkie dzieci chętnie angażowały się w program zajęć, dlatego na zakończenie otrzymały atrakcyjne upominki zafundowane przez firmę EKO HOLDING S.A.

Realizacja celów zawartych w programie wypoczynku była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu ze strony sponsorów:

 • Pani Beata Anna Szczytowska – Wiceprezes Zarządu Firmy EKO HOLDING S.A.,

 • Pan Jan Pięta – Transport Osobowo – Towarowy JANPOL,

 • Pan Marek Sikora – Producent Mebli Madeks,

 • Pan Marek Zabawa – Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.

Serdecznie dziękujemy za otrzymaną pomoc.

Ponadto projekt współfinansowany był ze środków GOPS oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Kierownik oraz pracownicy socjalni GOPS serdeczne dziękują Panu Łukaszowi Słomskiemu za zorganizowanie dzieciom różnorodnych form zajęć sportowych, zabaw integracyjnych, które uatrakcyjniały i wypełniały wakacyjny czas w sposób aktywny, bezpieczny i twórczy. Liczne gry, zabawy oraz współzawodnictwo sportowe w zespołach integrowały dzieci w różnym przedziale wiekowym.

Dyrektorowi Centrum Kultury Wsi Polskiej Panu Krzysztofowi Bogusz dziękujemy za pomoc w organizacji projektu i udostępnienie zasobów Centrum.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że nawiązał współpracę z jednym z dystrybutorów artykułów spożywczych działających w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Podprogram 2016.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wierzchosławicach będzie wydawał osobom spełniającym kryteria, o których mowa powyżej, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej pod warunkiem uzyskania ich zgody. Wymagane dokumenty to Załącznik Nr 5 – skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ.

     Posiadanie w/w dokumentu będzie bezwzględnie wymagane przy wydawaniu żywności.

Przewidywany termin wydawania artykułów spożywczych – wrzesień bieżącego roku.

Artykuły spożywcze wydawane będą na terenie Gminy Wierzchosławice.

Więcej informacji można uzyskać:

 • Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach,

 • Telefonicznie: 14 679-73-99; 14 631-90-47; 14 631-90-29; w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do czwartku od 730 – 1530; Piątek od 800 – 1600.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Projekt socjalny – WAKACJE bez NUDY!

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach zapraszają dzieci w wieku 7 do 13 lat do udziału w projekcie socjalnym „ WAKACJE BEZ NUDY ”

Celem projektu jest promowanie aktywnego wypoczynku, dobra zabawa, integracja dzieci z terenu gminy.

W programie projektu między innymi:

 • zabawy sportowe,

 • konkursy z nagrodami

 • wycieczka do ZOO w Krakowie

 • ognisko z atrakcjami

Czas realizacji: 18.07.2016 do 22-07-2016

Ilość miejsc ograniczona!!! Pierwszeństwo będą posiadały dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.

Osoby chętne prosimy o zapisy: GOPS Wierzchosławice tel: 014 631-90-47; 014 631-90-29

Konsultacje społeczne do programu GPR 2016-2024

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzchosławice na lata 2016 – 2024.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Wierzchosławicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 ro rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą dostępne do wglądu od dnia 07 lipca 2016 r.:

– na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Wierzchosławicach w zakładce konsultacje społeczne,

– na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (www.wierzchoslawice.pl)

– w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550, parter – informacja (dziennik podawczy) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od 8.00 do 16.00.

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagnozy będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2016 r. w postaci:

– papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy W Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Wierzchosławice,

– elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@wierzchoslawice.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie uchwały.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. a) Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami, odbędzie się w dniu 13.07.2016 r., o godz. 17.00 w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.
 2. b) Zbieranie uwag pisemnych do spotkania konsultacyjnego w dniu 13.07.2016 r od godz. 12.00 do godz. 15.00 oraz w okresie do 29 lipca 2016 r w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu.

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wierzchosławice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest p. Krzysztof Fitrzyk

Pełna informacja: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzchosławice – ogłoszenie o konsultacjach społecznych – plik PDF

Informacje o DELIMITACJI

Projekt socjalny „Chcę Być Lepszym Rodzicem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – serdecznie zaprasza do uczestnictwa w warsztatach  dla rodziców  pn.  „Chcę Być  Lepszym Rodzicem”

   Na warsztaty zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą zdobyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności wychowawcze, rozwinąć się w roli rodzica, uzyskać wsparcie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Praca  z  rodzicami będzie także bazowała na wykorzystaniu ich własnych doświadczeń.

Rodzice będą mieli  możliwość:

 • podniesienia kompetencji wychowawczych, nabycia umiejętności wyrażania i rozumienia własnych stanów emocjonalnych, radzenia sobie ze stresem poprzez szczególne promowanie metod wychowawczych  bez użycia przemocy,
 • wspólnie z innymi rodzicami znaleźć rozwiązanie bieżących problemów szkolnych  i domowych,
 • wymiany doświadczeń, informacji dotyczących wychowania dzieci,
 • zwalczania bezradności, budowania siły i nadziei, wsparcia w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem.

Planowany termin: wrzesień-listopad 2016 r.

Miejsce: Urząd Gminy Wierzchosławice – sala konferencyjna.

Prowadząca:  mgr  Edyta Karasiewicz – Mróz – psycholog, mediator.

Informacje i zgłoszenia: Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach,  lub telefonicznie: tel. 14 679-73-99; 14 631-90-47; 14 631-90-29; w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do czwartku  od 730 – 1530;  Piątek   od 800  – 1600.

e-mail: gops@wierzchoslawice.pl

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Projekt „Kierunek kariera”

Współczesny świat, w tym technologie, zmieniają się bardzo szybko, dlatego niezbędne jest ciągłe uaktualnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu, chcąc wesprzeć ich w rozwoju osobistym i zawodowym, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od stycznia 2016 roku rozpoczął realizację projektu “Kierunek Kariera”. Założono, że do 2023 roku w projekcie weźmie udział 46 tysięcy pracujących Małopolan, w tym m.in. skorzysta z nowej usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, pod nazwą Bilans Kariery. Usługa ta skierowana jest do wszystkich, którzy:

 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie, co najwyżej na poziomie zdanej matury lub mają powyżej 50. lat i dowolne wykształcenie;
 • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

Bilans Kariery to więcej niż CV – przy pomocy specjalistycznych metod doradczych pozwala na dokonanie analizy dotychczasowego doświadczenia, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych umiejętności, które nie są w żaden sposób udokumentowane. Bilans Kariery to także pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe (bony dostępne będą w drugiej połowie 2016 roku, do ich otrzymania uprawnieni będą wszyscy klienci, którzy skorzystali z Bilansu Kariery), a od przyszłego roku na szkolenia zawodowe.

 

Zgłaszanie szkód łowieckich 2016

Zgłaszanie szkód łowieckich w roku 2016

Obwód  Nr 85

Ireneusz Włodarski  / Kępa Bogumiłowicka 88, 33-101 Tarnów

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Wierzchosławice, Ostrów;

Tadeusz Januś / Koszyce Małe, ul. Wolska 120, 33-111 Koszyce Wielkie

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Łętowice, Bogumiłowice, Mikołajowice; Sieciechowice.

Paweł Wajda / Brzozówka 207, 33-140 Lisia Góra

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Rudka,  Komorów, Bobrowniki Małe.

 

Obwód  Nr 86

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska / Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zgłoszenia szkód przyjmuje Leśniczy Marek Zabawa w każdą środę i piątek pomiędzy godz. 700 a  800 w siedzibie leśnictwa ds. łowieckich w Wierzchosławicach 261. Kom. Tel. 600 081 634.

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Wierzchosławice i Łętowice od strony lasu.

Szkodę należy zgłosić wyłącznie w formie pisemnej  w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia.

Szkodę wyrządzoną w sadzie należy zgłosić w terminie 14 dni  z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew .

 

BUS 500+ – akcja informacyjna

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , informuje , iż pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzą w Wierzchosławicach akcję promocyjno – informacyjną programu Rodzina 500 plus. W ramach akcji w dniu 06.05.2016 roku od godziny 12.45 do godziny 14.30 na parkingu koło Przedszkola Publicznego w Wierzchosławicach  w busie „500 BUS ” pracownicy będą udzielali szczegółowych informacji dotyczących programu.

Informacja Wójta Gminy – Zbigniewa Drąga!

Szanowni Państwo! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przedstawionym w ankiecie dotyczącej ławki na przystanku przy Urzędzie Gminy, informuję, iż z pośród 470 uczestników ankiety 77,7% głosujących opowiedziało się za zamontowaniem ławki. W związku z powyższym deklaruję jej zamontowanie w terminie do siedmiu dni, a koszt zamknie się w granicach 405,90 zł brutto.

Ławka na przystanku będzie rozwiązaniem tymczasowym, a wykonanie wiaty przystankowej planowane jest do realizacji w najbliższej przyszłości. Z zapytań ofertowych pozyskaliśmy informację, iż koszt wykonania wiaty przystankowej wyniesie około 6000,00 zł, dlatego też – w związku z trudną sytuacją finansową Gminy – staramy się o wsparcie finansowe ze strony przedsiębiorców.

Dziękuję Państwu za uczestnictwo w ankiecie!

Z wyrazami szacunku
 
Wójt Gminy Wierzchosławice
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony