Informacja dla producentów i handlowców żywności pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie informuje, że na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt . 1, 12, 13, ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z 2018r., poz 1541 z późn. zm/ podmioty prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, produkcji pierwotnej i rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego są zobowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez PPIS w Tarnowie i mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu.

Wnioski do pobrania:

Ponadto informuje się, że w myśl art. 103 ust. 1 pkt 4 ww ustawy kto prowadzi działalność bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega każe pieniężnej wymierzanej w drodze decyzji przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wybory do IZB ROLNICZYCH 2019

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 78 w Wierzchosławicach informuje że w dniach 17 czerwca do 21 czerwca 2019 w godzinach 8:00 – 15:00 w Urzędzie Gminy Wierzchosławice w pokoju nr 26 będzie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej w dniu 28 lipca 2019r.

Pliki do podglądu:

Informacja ARiMR dotycząca zgłaszania przypadków poważnych strat w uprawach!

Szanowni Państwo,

W związku z występowaniem w ostatnim czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (deszcze nawalne), rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły poważne straty w uprawach, mają możliwość zgłoszenia przypadków wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2019, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych
od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności
. Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, w tym dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Obowiązek dostarczenia dowodów wystąpienia siły wyższej spoczywa na beneficjencie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do płatności bezpośrednich, gdy beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 134, tel. /14/620-12-66.

POBIERZ: Informacja ARiMR w formie pliku PDF

Ogłoszenie o dodatkowych terminach polowań zbiorowych!

Mając na uwadze 28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.03.2005r. Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zawiadamia o dodatkowych terminach polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 86 (OHZ Wierzchosławice) w dniach 13-15.01.2019r. Planowana godzina rozpoczęcia polowania 7:30, godzina zakończenia 16:00.

Szczepienie LISÓW przeciw wściekliźnie!

K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 9 do 19 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.
Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, łoju, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:
1) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
2) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

• W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt.
• Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
• W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie.
• Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
• Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
• Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących.
• Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
• Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów.
• Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
• W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych wskazówek.

Pliki do pobrania:

Rolniku, sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego – bez tego nie otrzymasz należnych dopłat!

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze będą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR,ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać. 

Prosimy zatem rolników, aby upewnili się, że ARiMR zna ich aktualny numer rachunku bankowego. Jeżeli nie, zapraszamy do naszych biur powiatowych, gdzie należy zgłosić taką zmianę.

Aktualny numer rachunku bankowego to pierwszy krok do tego, aby bez zbędnej zwłoki otrzymać  należne dopłaty.

W związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobwych informacja taka nie będzie udzielana telefonicznie.
W celu weryfikacji numeru rachunku bankowego zapraszamy do siedziby Biura Pwiatowego ARiMR w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 134.

Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego

W dniu 15 grudnia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektorych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Więcej szczegółów w pliku PDF:

Bioasekuracja – ASF

Powiatowy, Lekarz Weterynarii w Tarnowie w zwiąaku z wejscicm rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r, w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionym rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018r, (Dz.U. z2018t., poz.360 ) prosi się o poinformowanie rolników posiadających
gospodarstwa na terenach poszczególnych gmin o zmianach w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. Ustanowione wymagania mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed wirusem w gospodarstwach, położonych na terytorium poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF ( poza
obszafami zagrożenia , objętym ograniczeniami i ochfonnym ).

W szczególności wymaganią te dotyczą czynności:

 1. karmienja świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenia rejestru środków transportu do prżewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenia budynku, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzjelne wejścja oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerżenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie, odkażanie rąk oraz oczyszczanie i od każanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń, 
 8. używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynnosci,
 9. wyłożenia mat deżynfekcyjnych prżed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń przy czym szerokość wyłożonych mat
  powinna być nie mnjejsza niż szerokośćd danego wejścia lub wyjścia, a długość  nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie
  skutecznoścj działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządżenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury iknurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokośc wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania swiń
  w gospodarstwie w systemie otwartym,

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są uttrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocżnych pochodzenia zwierzęcego
  pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru żagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu
  unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików conajmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 4. wykorzystywania w pomiesżczeniach w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej ż obszaru objętego o8ranicżenjami lub obszaru zagrozenia, chyba
  że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa AsF lub składowano w miejscu niedostępnyrn dla dzików co najmniej przez 9o dni przed jej wykorzystaniem.

Weżne daty:

 • od dnia 28 lutego 2018 r. – powyższe Wymagania obowiązują w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszrami objętymi restrykcjami
  poza obsżarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym.
 • od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia w.w wymagań, postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidlowości na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochaonie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Pliki do pobrania:

Informacje o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie w związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dotyczące tej choroby.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

 • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
 • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

 • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
 • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików(w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
 • nie spuszczać psów ze smyczy;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

Informacja – PTASIA GRYPA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że w związku, ze zmniejszoną częstotliwością występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz,U. 2Ol7r, poz.722).
Zagrożenie związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków nie ustąpiło całkowicie, w związku z powyższym informuje o bezwzględnym obowiązku zastosowania wszystkich nakazów i zakazów zawartych w w/w rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2OI7 roku.

Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2O91

Plik rozporządzenie:

Ostrzeżenie – sprzedaż sadzeniaków ziemniaka!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie ostrzega i informuje iż zbliża się okres wzmożonej sprzedaży sadzeniaków ziemniaka. Przypominamy że za sadzeniaki można uznać tylko takie ziemniaki, które są:

 • zapakowane w zamknięte opakowania (worki, big-bagi),
 • zaopatrzone w paszporty roślinne (na każdym opakowaniu jest trwale zamocowany jeden paszport),
 • zabezpieczone urzędowymi plombami założonymi na zamknięcie opakowania,
 • posiadają odpowiednią dokumentację (świadectwo oceny cech zewnętrznych – tylko dla sadzeniaków wyprodukowanych w Polsce).

Nabywcy ziemniaków niespełniający powyższych wymagań nie maja pewności co do jakości nabywanego materiału oraz muszą liczyć się z ryzykiem zawleczenia groźnych chorób ziemniaka.

Osoby i firmy, które prowadzą obrót sadzeniakami niezgodny z przepisami są narażone na dotkliwe kary przewidziane ustawą o nasiennictwie: opłaty sankcyjne i mandaty. 

Paszport roślin

Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej:

https://rolnictwo.stat.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednia aplikacje. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane sa w następujących terminach:

 • styczeń: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
 • marzec: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
 • czerwiec – lipiec: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)
  Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
 • lipiec: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
 • sierpień: Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)
 • listopad: Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw)
  Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s)
 • grudzień: Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)

Z góry dziękujemy Państwu za podjecie współpracy z naszymi ankieterami.
Szczegółowe informacje na temat rolniczych badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczna można uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub w Wydziale Badan Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie pod numerem telefonu 12 656 30 32 lub 12 656 33 45 wew. 37.

Załączniki do pobrania:

Zgłaszanie szkód łowieckich 2016

Zgłaszanie szkód łowieckich w roku 2016

Obwód  Nr 85

Ireneusz Włodarski  / Kępa Bogumiłowicka 88, 33-101 Tarnów

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Wierzchosławice, Ostrów;

Tadeusz Januś / Koszyce Małe, ul. Wolska 120, 33-111 Koszyce Wielkie

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Łętowice, Bogumiłowice, Mikołajowice; Sieciechowice.

Paweł Wajda / Brzozówka 207, 33-140 Lisia Góra

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Rudka,  Komorów, Bobrowniki Małe.

 

Obwód  Nr 86

Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska / Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zgłoszenia szkód przyjmuje Leśniczy Marek Zabawa w każdą środę i piątek pomiędzy godz. 700 a  800 w siedzibie leśnictwa ds. łowieckich w Wierzchosławicach 261. Kom. Tel. 600 081 634.

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Wierzchosławice i Łętowice od strony lasu.

Szkodę należy zgłosić wyłącznie w formie pisemnej  w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia.

Szkodę wyrządzoną w sadzie należy zgłosić w terminie 14 dni  z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew .

 

ARiMR – wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2016!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

UWAGA! Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Więcej informacji  – na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobacz także:

Pierwotna pełna informacja ARiMR

Informacja na temat zgłaszania szkód łowieckich w roku 2016!

Obwód  Nr 85

 1. Ireneusz Włodarski

    Kępa Bogumiłowicka 88

    33-101 Tarnów

Dotyczy gruntów rolnych położonych w : Wierzchosławice; Rudka ; Ostrów; Komorów.

 1. Tadeusz Januś

    Koszyce Małe , ul. Wolska 120

    33-111 Koszyce Wielkie

Dotyczy gruntów rolnych położonych w : Łętowice; Bogumiłowice ; Mikołajowice; Sieciechowice.

    3. Szczepan Patrzałek
Traugutta 3/8, 33-101 Tarnów

Dotyczy gruntów rolnych położonych w : Kępa Bogumiłowicka

 

Obwód  Nr 86

1.Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Zgłoszenia szkód przyjmuje Leśniczy  Marek Zabawa w każdą środę i piątek pomiędzy godz. 700 a  800 w siedzibie leśnictwa ds. łowieckich w   Wierzchosławicach 261 – tel. 600 081 634.

Dotyczy gruntów rolnych położonych w: Wierzchosławice i Łętowice od strony lasu.

 Szkodę należy zgłosić wyłącznie w formie pisemnej  w terminie 3 dni od daty jej stwierdzenia.

Szkodę wyrządzoną w sadzie należy zgłosić w terminie 14 dni  z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew .

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony