Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

5 listopada 2021

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Wierzchosławice
33-122 Wierzchosławice 550

2. Stanowisko pracy:
podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska

3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
6) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku;
7) wykształcenie wyższe, kierunek budownictwo lub pokrewne;
8) udokumentowany co najmniej pół roczny staż pracy;
9) znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy.

4. Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość obsługi komputera,
2) umiejętność organizacji pracy,
3) umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole,
4) zdolność podejmowania samodzielnych decyzji,
5) dokładność, staranność,
6) dyspozycyjność.

5. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie propozycji zadań kwalifikujących się do dofinansowania ze środków zewnętrznych we współpracy z właściwymi referatami Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
2) przygotowywanie wniosków i dokumentów aplikacyjnych;
3) realizacja i bieżący monitoring projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz współudział w rozliczaniu projektów;
4) prowadzenie działań promocyjnych projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych, sporządzanie informacji, raportów, oraz sprawozdań wymaganych przez instytucje zarządzające;
5) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów;
6) prowadzenie ewidencji projektów gminnych współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich;
7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych do 30 tys. Euro na wykonanie zadań inwestycyjnych, robót remontowych lub prac projektowych i wykonawstwa;
8) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami;
9) sprawdzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, aktualizacja wycen;
10) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie prowadzonych spraw;
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji, remontów;
12) uzyskanie przed rozpoczęciem robót budowlanych wymaganych uzgodnień, opinii i zezwoleń;
13) dokonywanie rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych;
14) przygotowywanie informacji związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji, remontu;
15) wykonywanie innych określonych w przepisach prawa zadań z zakresu realizacji inwestycji, należących do kompetencji gminy.

6. Warunki pracy:
1) Miejsce pracy: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
2) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia;
3) wymiar czasu pracy – pełny etat,
4) praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
5) bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
6) wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wierzchosławice wprowadzonym Zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 11.05.2018r z późn.zm.

7. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz 7-10 winny być opatrzone podpisem kandydata. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

8. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w nieprzekraczającym terminie do 12 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) do godz. 13.00 w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Drogownictwa oraz Ochrony Środowiska”

10. Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru,
4) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

Zastrzega się możliwości odwołania naboru bez podawania przyczyny.

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                    Andrzej Mróz

 

Ostatnia modyfikacja: 5 listopada 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast